วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันธรรมชัย รวมใจเทคอนกรีต เสาค้ำฟ้า หลังคามหารัตนวิหารคด

ทบทวนบุญ
เรื่อง : บริบูรณ์ โนรีเวช

หลวงพ่อพระผู้อุทิศชีวิต
เพื่อพระพุทธศาสนา

ดุจแสงเทียน แสงธรรม นำชีวิต
พระอุทิศ กายใจ ทำไมหนอ
ลำพังตัว พระเอง ก็สุขพอ
ใยต้องรอ ผองเรา เข้าถึงธรรม


       มีผู้ประพันธ์กลอนบทนี้ไว้อย่างไพเราะ กินใจ สื่อความหมายของความซาบซึ้งใจ ในความเมตตาของพระเดช
พระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) ที่มีต่อศิษยานุศิษย์ทั่วโลก คอยเป็น แสงธรรมส่องนำทางแก่คนทั่วโลก และมีมโนปณิธาน อันแน่วแน่ในการสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้

        นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อุปสมบท เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ อุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านเป็นพระภิกษุ
ุผู้เคร่งครัดในศีลาจารวัตร มุ่งศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ดำรงตนอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌาย์อาจารย์
และ มุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกดังคำของท่านที่กล่าวถึงอุดมการณ์ในการบวชไว้ตอนหนึ่งว่า "การบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่าย หาใช่ครองผ้ากาสาวพัสตร์แล้วจะเป็นพระได้จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมีศีล ๒๒๗ ข้อ ให้ถูกต้อง ตามพระธรรมวินัย...การบวชนั้นถ้าจะให้ได้บุญกุศลควรจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วยไม่ใช่บวชมา
เพื่อพึ่งพระศาสนา" ตลอดระยะเวลา ๓๘ พรรษาในเพศสมณะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยท่านไม่เคยว่างเว้น
จากการทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้แต่เพียงวันเดียว แม้ลำพังตัวของท่านเอง
จะมีอัธยาศัยชอบปลีกวิเวก อยู่เงียบๆ ตามลำพังอย่าง ผู้สันโดษ แต่ด้วยความเมตตาที่มีต่อสาธุชนผู้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัต
ิธรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่บ้านธรรมประสิทธิ์ จนกระทั่งมาพลิกผืนนาฟ้าโล่งจำนวน ๑๙๖ ไร่สร้างวัดพระธรรมกาย
เพื่อใช้ฝึกอบรมศีลธรรมสร้างคนให้เป็นคนดี ซึ่งมีทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ทหาร ตำรวจ พลเรือนมาเข้ารับการ
อบรมจำนวนมากมาย จนต้องขยายพื้นที่มาเป็น ๒,๐๐๐ ไร่ เพื่อให้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของชาวพุทธทั่วโลก

วันธรรมชัย
ศิษยานุศิษย์พร้อมใจ
สืบสานภารกิจ
        ด้วยความซาบซึ้งในความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจ เป็นผู้นำในการสร้างบารมี
อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย คณะศิษยานุศิษย์จึงได้กำหนดเอา วันที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ คือวันที่ ๒๗ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันธรรมชัย และยังได้ถือโอกาสพร้อมใจกันสืบสานภารกิจ
ของท่านให้สำเร็จ โดยเร็วไว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสถาปนา มหารัตนวิหารคด เพื่อเป็นที่ประชุมรวมของพุทธบุตร
ทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือร่วมใจกันค้นคว้าและรวบรวม พระธรรมคำสอนดั้งเดิมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจเผยแผ่ธรรมะให้ขจรขจายไปทั่วโลก อันจะนำความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนาให้หวนคืนมาอีกครั้ง และ พุทธบริษัททั้งหลายจะได้มีโอกาสฟังธรรม ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกับพุทธบุตร
เรือนล้าน เป็นมหาสังฆทาน ที่ยิ่งใหญ่

หลังคามหารัตนวิหารคด ภารกิจนี้เพื่อพระพ่อ

        ขณะนี้โครงการก่อสร้างมหารัตนวิหารคด ได้มาถึงเป็นโค้งสุดท้าย คือ ส่วนหลังคาบนชั้น ๒ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่นั่ง
ของพุทธบุตรจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในงานบุญพิธีสำคัญต่างๆ ซึ่งโครงสร้างส่วนหลังคา ที่ทำจากแสตนเลส
เพื่อให้มีอายุการใช้งานได้นาน มีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิด แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๘๖๐ หน่วย หรือ ๘๖๐ โมดูล ซึ่งมองจากมุมสูง
จะมีลักษณะคล้ายมีเพชรล้อมรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในปีนี้ศิษยานุศิษย์ ทุกท่านจึงตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของบุญหลังคา
มหารัตนวิหารคดให้สำเร็จโดยเร็วไว บางท่านรับบุญเป็นประธานกองกฐินบางท่านรับบุญเป็นเจ้าของหลังคาเป็นโมดูล
บางท่านก็หลายโมดูล และได้ถือโอกาสในวันธรรมชัยนี้ ปิดกองกฐิน และปิดยอดโมดูลเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ธัมมชโย
เทคอนกรีตเสาค้ำฟ้า
หลังคามหารัตนคด ถวายปัจจัยสร้างหลังคาบูชาธรรม
       ในช่วงสายของวันนี้ สาธุชนผู้มีบุญบางส่วนได้เดินทางมาถวายภัตตาหาร และถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ บูชาธรรม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เนื่องในวันธรรมชัย ณ หอฉัน คุณยายอาจารย์ ต่อจากนั้นในช่วงเย็นเหล่าสาธุชน
ผู้มีบุญก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้าหลังคามหารัตนวิหารคด ณ มหารัตนวิหารคด ชั้น ๒ ทิศใต้ ฝั่งตะวันตก
สาธุชนผู้มีบุญได้เดินทาง มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และนับเป็นครั้งแรกของเจ้าภาพผู้มีบุญที่มีโอกาสได้ขึ้นไปบนชั้น ๒
ของมหารัตนวิหารคด ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในโครงสร้างชั้น ๒ พร้อมๆกับการได้นึกถึงวันที่ภาพอันเรืองรองของผ้า
กาสาวพัสตร์จากบรรดา พุทธบุตรจากทั่วโลกอร่ามไปทั้งบริเวณ บางท่านก็สนทนากันว่าไม่นึกเลยว่ามองจากมุมด้านบน
จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ในงานบุญพิธีใหญ่ๆ ในวันมาฆบูชา ถ้ามีการจุดดวงประทีปจะสวยงามขนาดไหน บางท่านก็บอกว่า ถ้าเราไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยคอยพร่ำสอนและเป็นผู้นำในการสร้างบารมี เราคงไม่มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ ่ขนาดนี้
สาธุชนผู้มีบุญร่วมใจกันมาเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคดในวันธรรมชัย

       เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธี หลังจากนำนั่งสมาธิและนำอธิษฐานจิต ทุกคนก็ได
้ร่วมพิธีเทคอนกรีต โดยได้ตั้งแถวรับส่งถังปูนต่อกันเป็นทอดๆ ส่งไปยิ้มไป บางท่านก็ขยับร่างกายตามจังหวะดนตรี
อย่างสนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงบุญราวกับอยู่บนทิพยวิมาน

        และในช่วงค่ำ ก็ได้เข้าฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและร่วมกันถวาย
ปัจจัยปิดกองกฐินเพื่อสร้างหลังคา มหารัตนวิหารคด บูชาธรรมและรับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วย
ความเบิกบาน

        วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ลูกพระธัมฯ ทุกท่าน มีความปีติและภาคภูมิใจในบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันไม่มีความโชคดีใดที่จะ
ยิ่งใหญ่และประเสริฐเท่ากับการได้มาพบและสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ผู้พร่ำสอนวิธีการปิดอบาย
ไปสวรรค์ สอนให้รู้หน้าที่และภารกิจอันสำคัญของชีวิต คือการทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี และภารกิจแห่ง
การสร้างหลังคามหารัตนวิหารคดมหาวิหารแห่งการสร้างสันติภาพโลก เราจะสานต่อภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยเร็วไว

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 59 กันยายน ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล