วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธรรมะอินเทรนด์ : ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา

ธรรมะอินเทรนด์
เรื่อง : ชนนี e-mail : [email protected]

 

 

      แถบสีขาวบริสุทธิ์ ๒ แถบ บนผืนธงไตรรงค์ที่โบกพลิ้วปลิวไสว งามสง่าท้าแรงลมอยู่ ทั่วราชอาณาจักรไทย เป็นที่รู้กันดีว่าหมายถึงพระพุทธศาสนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ผู้ทรงมีพระราชดำริให้ใช้ธงไตรรงค์ แทนธงช้างเผือก เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๖๐ ทรงให้ความหมายไว้ว่า "ขาว คือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์  และธรรมะคุ้มจิตไทย" ซึ่งตอกย้ำว่าศาสนาพุทธเป็น ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของไทยและเป็นศาสนาประจำชาติ

         แต่นั่นเป็นแค่พฤตินัยเท่านั้น ในทางนิตินัยพระพุทธศาสนายังไม่ได้รับการบัญญัติให้เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ และในขณะนี้ มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พระสงฆ์จากทั่วประเทศและเครือข่ายองค์กรชาวพุทธนับพันแห่ง จึงเคลื่อนไหวเรียกร้องให้บัญญัติในรัฐธรรมนูญว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย"ทำไมต้องบัญญัติให้ "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย"

       ก่อนอื่น ขอเท้าความว่า ชาวไทยเรานับถือพระพุทธศาสนากันมาเป็นเวลาอันยาวนาน เมื่อครั้งที่ก่อตั้งประเทศไทยในสมัยสุโขทัย คนไทยสมัยนั้นก็นับถือศาสนาพุทธกันแล้ว ในปัจจุบันประเทศไทยมีพระภิกษุกว่า ๓๐๐,๐๐๐ รูป มีวัดและสำนักสงฆ์กว่า ๓๐,๐๐๐แห่ง ชาวไทยกว่า ร้อยละ ๙๐ นับถือพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยก็มีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานเกือบทั้งสิ้น ที่สำคัญ พระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยต่างทรงยอมรับว่าพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติไทยและทุกพระองค"ทรงเป็นพุทธมามกะ นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การสหประชาชาติได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญในศาสนาพุทธเป็นวันสำคัญของโลก และที่ประชุมชาวพุทธทั่วโลกก็ยกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

          ด้วยเหตุนี้ ชาวพุทธเราจึงต้องการที่จะรักษา พระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป แต่ขณะเดียวกันก็เกรงว่าถ้าไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย" การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาในอนาคตจะมีความยากลำบากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ศาสนาพุทธ ถูกเบียดเบียนและเสื่อมลงอย่างรวดเร็วด้วยภัย ต่างๆ รวมทั้งภัยจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ที่โหมกระหน่ำเข้ามาอย่างรุนแรง แต่ถ้าพระพุทธศาสนาได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นศาสนาประจำชาติ ก็จะได้รับการอุปถัมภ์และดูแลอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นจากรัฐบาลทุกรัฐบาล กิจกรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทยก็จะมีกฎหมายรองรับ ซึ่งจะช่วยให้พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปได้ด้วยดี และจะมีผลให้ประเทศไทยของเราสงบร่มเย็น สามารถคงความเป็นถิ่นที่น่าอยู่ ตามหลักปฏิรูปเทส ๔ ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดเอาไว้ได้ คือ อาวาสเป็นที่สบาย หมายถึงเป็นประเทศที่น่าอยู่ สงบสุข อาหารเป็นที่สบาย ข้อนี้ไม่มีปัญหาประเทศไทยเรามีพร้อมอยู่แล้ว บุคคลเป็นที่สบาย ประชาชนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่มีนิสัยรักสงบ รักสันติ และประการสุดท้าย ธรรมะเป็นที่สบาย คือ มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีวัดและพระภิกษุสามเณรจำนวนมาก พุทธศาสนิกชนสามารถให้ทานรักษาศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา ได้โดยสะดวก

           อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ชาวพุทธเบียดเบียนทำร้ายใคร มีแต่สอนให้เมตตาและรู้จักให้อภัย การบัญญัติคำว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย"จึงไม่ใช่ช่องทางที่ชาวพุทธจะไปรังแกหรือกดขี่ข่มเหงใคร ชาวไทยทุกคนยังคงมีสิทธิในการเลือกนับถือศาสนาตามที่ต้องการชาวพุทธ มุสลิม คริสต์ ฮินดู ซิกซ์และอื่นๆมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกันในการปฏิบัติกิจกรรม ทางศาสนา การศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้กฎหมายเดียวกันเหมือนที่ผ่านมา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงให้ ้ความคุ้มครองและให้การสนับสนุนแก่ทุกศาสนาตามความเหมาะสม

          ปัจจุบันประเทศที่ระบุศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญมีอยู่เป็นจำนวนมากหลายสิบประเทศ ทั้งประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม ฮินดู ยิว และพุทธ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก จะระบุให้มีศาสนาประจำชาติบ้าง

          ที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ หลายครั้งหลายหน ด้วยวิธีการต่างๆนานา แต่ยังคงไม่ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ทราบว่าทำไมจึงยากเย็นนัก เรื่องนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่แปลก ยิ่งคิดก็ยิ่งแปลก

          แต่..คงไม่แปลกเลย ถ้าพระภิกษุสงฆ์ และชาวพุทธจะรวมพลังกันใช้สิทธิเรียกร้องให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คงอยู่คู่กันตลอดไป ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระจ้าตากสินมหาราช ที่ว่า

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก
ทนทุกย์ยากกู้ชาติพระศาสนา
ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา
แด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดม
ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม
เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม
ถวายบังคมรอยบาทพระศาสนา
คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า
ชาติของเราคงอยู่ยงคู่องค์กษัตรา
พระศาสนาฝากไว้ให้คู่กัน

          จากจารึกในศาลพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล