วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กว่า ๖ ปี กับโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

กว่า ๖ ปี กับโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ

 

    โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป        ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เกิดขึ้นโดยดำริของ         พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย         เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบสานอริยประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป


    โครงการเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์     พ.ศ. ๒๕๕๑ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดตักบาตรพระไปแล้ว ๕๘๙ ครั้ง รวมจำนวนพระภิกษุุสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ ๑,๔๒๕,๔๖๒ รูป 


    สถิติการตักบาตรในแต่ละปีมีดังนี้...


พ.ศ. ๒๕๕๑    จำนวน ๑๖๕    ครั้ง    รวม ๒๗๑,๔๓๐ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๒    จำนวน ๘๒    ครั้ง    รวม ๑๙๐,๔๗๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๓    จำนวน ๑๓๔    ครั้ง    รวม ๑๖๒,๓๓๒ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๔    จำนวน ๖๓    ครั้ง    รวม ๒๐๗,๖๘๓ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๕    จำนวน ๗๗    ครั้ง    รวม ๓๙๘,๒๕๘ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๖    จำนวน ๔๓    ครั้ง    รวม ๑๑๘,๙๐๘ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๗    จำนวน ๒๕    ครั้ง    รวม ๗๖,๓๘๐    รูป

(ข้อมูลสรุปเมื่อ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ โดยกองส่งเสริม   และเผยแพร่ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย)


    ความสามัคคีกันของพุทธบริษัททั้งหลาย         สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้พระพุทธศาสนาได้มากมายฉันใด ความแตกแยกของพุทธบริษัทก็สร้างความเสียหายให้พระพุทธศาสนาได้มากมายฉันนั้น

 

นายธวัชชัย รักขนาม 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๓๐๐ รูป เพื่อ   ถวายเป็นพุทธบูชา และสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ บริเวณถนนสี่แยกไฟแดง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานสงฆ์ นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย   โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย 

 

 นายพินิจ หาญพาณิชย์ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป ปีที่ ๔                     ณ ตลาดปากน้ำ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา ถนนศรีสมุทรและถนนประโคนชัย อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร            เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ส่วนหนึ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ 

 


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ชมรมรวมใจไทยสกล   ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๒๓๔ รูป บริเวณถนนข้างที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อส่งกำลังใจและนำข้าวสารอาหารแห้ง     ส่งไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมายาวนานกว่า ๑๐ ปี พิธีตักบาตรในครั้งนี้ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร        เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล