วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พระเจดีย์สวรรค์ วัดบ้านแม่แสนสุข จากพระเจดีย์เนินดิน สู่...ความเป็นมหาเจดีย์ ที่ปลุกหัวใจชาวพุทธให้ตื่นตัว

พลังพุทธศรัทธา
เรื่อง : ธมฺมวิชฺโช ภิกฺขุ


พระเจดีย์สวรรค์ วัดบ้านแม่แสนสุข 
จากพระเจดีย์เนินดิน  สู่...ความเป็นมหาเจดีย์
ที่ปลุกหัวใจชาวพุทธให้ตื่นตัว

 

 

    วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นับเป็นประวัติศาสตร์การรวมกันของชาวพุทธครั้งสำคัญ ที่มีชาวดอยมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะกว่า ๑,๕๐๐ คน จาก ๕๙ หมู่บ้านบนยอดดอยในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และชาวดอยในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างอำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


    สืบเนื่องมาจากโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคฤดูร้อน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งวัดดงดินแดง ตำบล    ม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเป็นศูนย์อบรมและมีผู้มาสมัครบวชในโครงการกว่า ๒๐๐ คน และเมื่อบวชแล้วก็ได้เดินธุดงค์ธรรมยาตราไปโปรดสาธุชนยังหมู่บ้านเกิดของพระภิกษุ-สามเณรที่มาบวช จึงทำให้มีโอกาสได้รับรู้ถึงตำนานอันน่าเลื่อมใสของชาวพุทธหมู่บ้านแม่ระอานอก ที่สามารถรักษาความเป็นชาวพุทธไว้ได้โดยไม่ยอมเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น เพราะมีพระเจดีย์เนินดินเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ซึ่งพระเจดีย์เนินดินองค์นี้มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าว่า ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของบรรพบุรุษที่เป็นชาวพุทธ   ซึ่งบรรพชนเหล่านี้เมื่ออพยพไปตั้งรกรากถิ่นฐานในที่ใด ก็จะนำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐาน ณ ที่แห่งนั้นด้วย โดยสถาปนาพื้นที่อันเป็นมงคลของหมู่บ้านให้เป็นวัดสำหรับบำเพ็ญบุญ และนิยมสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นที่สักการบูชา ซึ่งเจดีย์บางองค์ก็สร้างจากดินผสมกับข้าวแล้วก่อเป็นรูปร่างเนินเจดีย์อย่างง่าย ๆ 

 


    สำหรับพระเจดีย์ที่บ้านแม่ระอานอกนี้ก่อสร้างจากดิน แต่เดิมองค์เจดีย์มีความสูงเด่น แต่เมื่อผ่านกาลเวลาโดนทั้งลมและฝนชะล้างจึงทำให้ยอดเนินดินลดหายไปบ้าง แต่สิ่งที่   ไม่เคยหายไปตามกาลเวลาหรือภาวะฟ้าฝนทางธรรมชาติก็คือ หัวใจชาวพุทธในหมู่บ้านนี้ ที่พากันไปกราบไหว้บูชาพระเจดีย์เป็นกิจวัตรทั้งตอนก่อนทำนาทำไร่หรือกลับจากนาจากไร่ นอกจากนั้นในวันศีลวันพระก็จะเอาข้าวที่หุงสุกใหม่ ๆ จัดใส่ภาชนะมาวางที่พระเจดีย์นี้ ประหนึ่งว่า พวกเขาได้ใส่บาตรพระพุทธองค์ ครั้นตกค่ำในวันพระ พวกเขาจะพากันมาสวดมนต์    และเดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์เนินดินนี้   ด้วยบทสวดอัญเชิญพระพุทธเจ้า ที่สืบทอดกันมา  แต่ครั้งบรรพกาลด้วยภาษาปวาเกอญอ ซึ่งในความหมาย  ก็คือ ...ขออัญเชิญพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตา   ลงมาสถิตประดิษฐาน ณ เจดียสถานอันเป็นมงคล  แห่งนี้ของพวกเราทั้งหลายด้วยเถิด... 

 


    การสวดอัญเชิญพระพุทธเจ้านี้ส่งต่อ ๆ กันมารุ่นต่อรุ่น อีกนัยหนึ่งนั้นก็หมายถึงว่า พระเจดีย์    องค์นี้ได้มีการอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้มาประดิษฐานด้วยหัวใจอันเปี่ยมด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นใน    พระรัตนตรัยมานับร้อย ๆ ปี เพราะเหตุนี้จึงทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ยังคงยืนหยัดที่จะเป็นชาวพุทธโดยไม่เปลี่ยนแปลงไปนับถือความเชื่ออื่น แม้ชาวบ้านในหมู่บ้านรอบข้างเกือบทั้งหมดเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นกันแล้ว

 


    ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่       มองเห็นถึงหัวใจของชาวพุทธบ้านแม่ระอานอกที่มีความแข็งแกร่งประดุจหิน เหล็ก เพชร แห่งกองทัพธรรม จึงได้มอบแบบพระเจดีย์ที่สวยงามและประกาศให้ชาวพุทธทั่วโลกเห็นถึงความศรัทธาตั้งมั่นใน        พระรัตนตรัยของคนในหมู่บ้านนี้ รวมถึงได้ชักชวน   ชาวพุทธทั้งหลายให้มาร่วมบุญสร้างเจดีย์ เพื่อเป็นพระเจดีย์แห่งสามัคคีธรรมที่จะนำพระพุทธศาสนาให้สว่างไสวรุ่งเรืองไปทุก ๆ ยอดดอย โดยมีพระครูสุนทรวิภาต เจ้าคณะอำเภออมก๋อย เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะสงฆ์และ      กลุ่มชาวพุทธในเขตอำเภออมก๋อย

 


    โครงการก่อสร้างพระเจดีย์สวรรค์วัดบ้านแม่แสนสุขจึงบังเกิดขึ้น พร้อม ๆ กับความตั้งใจที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำพาผ้าเหลืองห่มดอย และนำมาสู่พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีกลั่นแผ่นดิน และพิธีโปรยทราย เพื่อสถาปนาพระเจดีย์สวรรค์  วัดบ้านแม่แสนสุขในวันนี้ 


    ก่อนถึงวันทำพิธี ชาวบ้านแม่ระอานอก       ต่างพากันนำชะลอมที่สานจากไม้ไผ่ไปตักทราย  จากลำธารท้ายหมู่บ้าน ซึ่งแม้จะอยู่ห่างจากหมู่บ้าน    พอสมควร แต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกครั่นคร้ามต่อ  ระยะทางเลย สิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดก็คือ แววตา  แห่งแรงศรัทธาของพวกเขา 

 


    แม้การเดินทางไปมาจะลำบากเพราะงาน     จัดขึ้นในช่วงฤดูฝน อีกทั้งเป็นช่วงสำคัญที่ทุกคน   จะต้องเตรียมไถนา หว่านกล้าข้าวดอย แต่เมื่อได้รู้ข่าวพิธีบุญสำคัญในครั้งนี้ ต่างก็วางภารกิจเหล่านั้นมายืนยันถึงความเป็นชาวพุทธ และหมายมุ่งจะร่วมกันสร้างพระเจดีย์องค์นี้ให้สำเร็จสวยงาม


    จากแรงศรัทธาอันหนักแน่นดั่งแผ่นดิน ทำให้พระเจดีย์เนินดินที่ดูแสนธรรมดากลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้ชาวพุทธจากทุกยอดดอยได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อ  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิสูจน์ความจงรักภักดีที่มีต่อ  พระรัตนตรัยของนักบุญขุนเขา และกล่าวสัจจปฏิญาณ   ด้วยเสียงอันดังกึกก้องไปทุกยอดดอย นอกจากนี้พวกเขายังได้ประทับลายนิ้วมือลงใน ใบพุทธมามกสัจจปฏิญาณ เพื่อมอบไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบต่อไปในวันข้างหน้าอีกด้วย

 


    พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กลั่นแผ่นดิน โปรยทราย เพื่อสถาปนาพระเจดีย์วัดบ้านแม่แสนสุขในครั้งนี้ นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธบนยอดดอย ที่จะดำรงความเป็นชาวพุทธให้บริสุทธิ์มั่นคง อีกทั้งยังจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างพุทธบุตรผู้มีอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และเป็นต้นบุญต้นแบบในข้อวัตรปฏิบัติ   ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน  

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล