วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม

เรื่องจากปก
เรื่อง : จันทร์ซีโร่

๔๗ พรรษา
วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม

 

 

   เมื่อถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ของทุกปี เหล่าศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายต่างรำลึกเสมอว่าเป็น “วันธรรมชัย” (วันแห่งชัยชนะโดยธรรม) คือ วันที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เข้าบรรพชาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

 

   พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์)


   ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวรเวที (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า “ธมฺมชโย”

 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ พระเทพญาณมหามุนี 
บรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

   นับตั้งแต่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เข้าสู่เพศสมณะ ท่านก็ทุ่มเทอุทิศตนเผยแผ่และสืบทอดความประเสริฐสูงส่งแห่งพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านพระปริยัติและธรรมปฏิบัติ จนกระทั่งได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น

• ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระสุธรรมยานเถร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

• ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

• ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙

• ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระเทพญาณมหามุนี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 

๑. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพญาณมหามุนี

๒. ได้รับโล่เกียรติยศ ๓ ปีซ้อน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records)

๓. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาพันธ์เพื่อการพิทักษ์โบราณสถาน Mes Aynak แห่งอัฟกานิสถาน

๔. ได้รับโล่เกียรติยศ Noble Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

 

• ได้รับรางวัลสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่นจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (พ.ศ. ๒๕๕๑)

• ได้รับโล่เกียรติยศ ๓ ปีซ้อน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) จากการจัดงานเดินธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งสามารถทำสถิติใหม่ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก”

• ได้รับโล่เกียรติยศ Noble Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา (พ.ศ. ๒๕๕๖)

• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาพันธ์เพื่อการพิทักษ์โบราณสถาน Mes Aynak แห่งอัฟกานิสถาน ในฐานะบุคคลสำคัญที่ร่วมมือกับนานาชาติรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์และปกป้องพุทธโบราณสถาน เพื่อรักษาให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของโลก (พ.ศ. ๒๕๕๖)

• ได้รับโล่เกียรติยศจากคณะสงฆ์และคณะครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ในฐานะที่ให้การสนับสนุนเครื่องบริโภคอุปโภคและกองทุนเพื่อหนุนแรงใจในการทำงานในพื้นที่มาตลอดทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๑๑ ปี
-ฯลฯ-

 

"ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้"

 

ผู้ที่ไปร่วมนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึก ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะได้รับดวงแก้วกายสิทธิ์รุ่นพิเศษสุดที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาตั้งชื่อให้ว่า “ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”

 

   ในวาระมหามงคลสมัย “วันธรรมชัย” หรือวันเกิดใหม่ในเพศสมณะของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เหล่าศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งในปีนี้มีบุญพิเศษ คือ ในช่วงสายมีพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคแด่คณะพระภิกษุ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล และในช่วงบ่ายมีการนั่งสมาธิเข้ากะรอบพิเศษพร้อมกันทั่วโลก โดยผู้ที่ไปนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึกจะได้รับดวงแก้วกายสิทธิ์รุ่นพิเศษสุด ที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาตั้งชื่อว่า “ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้มีบุญทุกคนรวยสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจ (ดวงแก้วนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่ไปเข้ากะในวันธรรมชัยวันเดียวเท่านั้น)

 

 

   สุดท้ายนี้ คณะศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่พวกเราทั้งหลายในการสร้างบารมีไปตลอดสิ้นกาลนานเทอญ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล