วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มกับความสว่าง ณ กลางใจในวันมาฆบูชา

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ. ๙

ปลื้มกับความสว่าง
ณ กลางใจในวันมาฆบูชา


      “ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลาย คำว่า ‘บุญ’ นี้ เป็นชื่อของความสุข” มาจากภาษาบาลีที่ว่า “สุขสฺเสตํ ภิกฺขเว อธิวจนํ ยทิทํ ปุญฺญานํ” [องฺ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๕๙/๙๐] ถือเป็นพระพุทธพจน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏอันยาวไกล เพราะ “บุญ” นี้แหละอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี พระราชามหากษัตริย์ พระเจ้าจักรพรรดิ แม้กระทั่งจะหมดกิเลสตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ก็ล้วนต้องอาศัย “บุญ”


    ฉะนั้น เราจึงควรหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้กระทำผ่านมาแล้ว และตั้งจิตตั้งใจจะกระทำในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ตั้งแต่ดวงตะวันเริ่มทอแสงโผล่พ้นขอบฟ้า จวบกระทั่งอับแสงลาลับไปในยามราตรี เราทั้งหลายก็ได้สั่งสมบุญกันตลอดต่อเนื่องทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น บุญตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ประมาณ ๒,๐๐๐ รูป, บุญจากการกลั่นจิตกลั่นใจเจริญสมาธิภาวนา, บุญร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๗, บุญร่วมพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ ๑๓, บุญเวียนประทักษิณ จุดโคมมาฆประทีปและฉลองชัยชิตัง เม โดยการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร จำนวน ๑,๑๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เป็นอาทิ


     เหตุการณ์ดี ๆ ที่เป็นกุศลเหล่านี้ เมื่อเราตามระลึกนึกถึงด้วยความปลาบปลื้มปีติ บุญของเราก็จะทบทวีเพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลา และเราก็จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติตามแบบอย่างโบราณบัณฑิตทั้งหลาย ผู้มิเคยหยุดนิ่งในการทำความดีเลย ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกและสังคมจะดำเนินไปเช่นใดก็ตาม

       อนึ่ง “วันมาฆบูชา (วันพระสงฆ์)” เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมได้ ๙ เดือน ณ วัดเวฬุวัน แคว้นมคธ โดยมีเหตุอันน่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ

๑. เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
๒. มีพระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายทางวาจา
๓. พระสงฆ์ทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญา ๖
๔. พระสงฆ์ทุกรูปได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

       ดังนั้น วันนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า “การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔”


     ในที่สุดนี้ ผู้เขียนขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุก ๆ ท่าน ที่มีหัวใจอันหนักแน่นเพื่อจะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งแม้สายธารจะเปลี่ยนทิศ สายลมจะแปรผันแต่กาลเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่า มิอาจจะโยกคลอนดวงหทัยที่หนักแน่นมั่นคงในพระพุทธศาสนาของพวกเราไปได้ และขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุก ๆ ท่าน มา ณ ที่นี้...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล