วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ครั้งแรกของโลก ที่เยาวชนเมียนมาเข้าร่วมสอบ ตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก

บทความน่าอ่าน
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ครั้งแรกของโลก
ที่เยาวชนเมียนมาเข้าร่วมสอบ
ตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก


      โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ หรือ World Peace Ethics Contest (World-PEC) เกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธัมมชโยที่จะขยายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นความรู้สากลที่ทุกคนสามารถศึกษาและนำมาปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จไปสู่มหาชน โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์


    ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายและชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกจึงร่วมมือกันจัดทำโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกขึ้น โดยจัดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนานิสัยที่ดีมีคุณธรรมแก่เยาวชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และใน พ.ศ. ๒๕๖๑ วัด พระธรรมกายได้เริ่มโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ ๑ สำหรับเยาวชนประเทศเมียนมา โดยขยายเข้าไปใน ๓ จังหวัด คือ ทวายเกาะสอง และมัณฑะเลย์


       การสอบจัดขึ้นในเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมจำนวนผู้สมัครเข้าสอบทั้งสิ้น ๑,๓๑๒ คน จาก ๓๘ โรงเรียน โดยมีหนังสือมงคลชีวิตสูตรสำเร็จสู่ความสุขและความเจริญภาษาเมียนมา  เป็นคู่มือในการสอบ นอกจากนี้ผู้เข้าสอบยังต้องบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี  หรือ (Diary of Inner Peace) เป็นเวลา ๓๐ วันอีกด้วย

      การดำเนินการจัดสอบสำเร็จไปด้วยดีด้วยความร่วมมือระหว่างวัดพระธรรมกาย ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก และคณะสงฆ์ อาทิ หลวงพ่อภัททันตะ ทุติวะระ วัดชเวจิน,พระอูนันทะสาระ ประธานธัมมะสกูล ลำดับที่ ๒ แห่งมัณฑะเลย์, พระสัทธัมมะโชติกะภัททันตะอินทญาณะ ประธานวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดทวาย, พระอโลกะ เลขานุการกรรมการจัดสอบ, หลวงพ่ออัคคันยานะ วัดไนท์บาเอ้ ประธานธัมมะสกูลจังหวัดเกาะสอง เป็นต้น รวมทั้งครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากทั้ง ๓ จังหวัดในประเทศเมียนมา


    ทางคณะกรรมการจัดสอบของประเทศเมียนมาล้วนรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ให้โอกาสและสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนชาวเมียนมาได้นำหลักธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมสืบไป

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล