วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๒๒ เมษา มาคุ้มครองโลกด้วยพระรัตนตรัย ร่วมหล่อองค์พระภายใน "บุญอสงไขยอัปมานัง"

               วันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ประชาคมโลกกำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองโลก"เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ให้ปลอดภัย และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

              แต่สิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลย หากชาวโลก ยังไม่ทราบว่า ต้นตอของปัญหาต่างๆ ในโลกนี้ ล้วนเกิดมาจาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคน ดังนั้นหนทางที่จะคุ้มครองโลกได้ดีที่สุด ก็คือการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปคุ้มครองใจของเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกนั่นเอง

              ด้วยเหตุนี้เอง "มหาธรรมกายเจดีย์" เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย จึงได้บังเกิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการประพฤติปฏิบัติธรรมของชาวโลก อันจะเป็นการจุดประกายการนำธรรมะไปคุ้มครองโลกให้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริง

                มหาธรรมกายเจดีย์ประกอบไปด้วย ๓ ส่วนสำคัญ คือ พุทธรัตนะ ธรรมะรัตนะ และสังฆรัตนะ สำหรับในส่วนของพุทธรัตนะที่มีความสำคัญมากที่สุดนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัว ซึ่งเป็นการจำลองลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง ๓๒ ประการ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้บริสุทธ์ บริบูรณ์ด้วยวิชชา คือความรู้ภายใน และจรณะ คือ จริยาวัตรภายนอก โดยมีการจารึกชื่อ-สกุลของผู้สร้าง พระธรรมกายประจำตัว ไว้ที่ฐานขององค์พระ เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ร่วมอนุโมทนา ในการสร้างมหาทาน บารมีสืบไป

                บัดนี้ พระธรรมกายประจำตัวภายนอก ได้มีท่านเจ้าภาพมาร่วมสร้าง และทำการประดิษฐานองค์พระ ณ บริเวณพุทธรัตนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกวันจะมีสาธุชนผู้ใจบุญเดินทางมาสักการะมหาธรรมกายเจดีย์ทั้งเช้าและเย็น และจะมากันมากเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                ทุกครั้งที่มีผู้มากราบไหว้องค์พระประจำตัวสีทองเหลืองอร่าม พร้อมกันคราเดียวถึง ๓ แสนองค์ เมื่อนั้น มหากุศล และมหาปีติ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นอย่างเต็มเปี่ยม ยิ่งในอนาคต หากมีมหาชนเดินทางมาสักการบูชา มหาธรรมกายเจดีย์มากเพียงใด ผลบุญอันจะนับจะประมาณมิได้ ย่อมเกิดแก่ท่านเจ้าขององค์พระประจำตัวมากเพียงนั้น

                นอกจากองค์พระภายนอกแล้ว ยังมีพระธรรมกายประจำตัวที่จะประดิษฐาน ภายในมหาธรรมกายเจดีย์อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมสร้างได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะมีการจารึกชื่อ-สกุลของท่านเจ้าภาพ ที่ฐานขององค์พระเช่นเดียวกับพระธรรมกายประจำตัวภายนอกทุกประการ

                และในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ นี้ ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพ ที่ได้สร้างองค์พระภายในไปแล้ว ตลอดจนผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมพิธีปฐมเริ่มหล่อองค์พระธรรมกาย ประจำตัว ที่จะนำไปประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ โดยพิธีกรรมจะเริ่มในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

                วันคุ้มครองโลกปีนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญ ที่พวกเราทุกคนจะได้มีส่วน ในการปกป้องคุ้มครองโลกด้วยพระรัตนตรัย โดยการแจ้งข่าวบุญแก่ หมู่ญาติมิตร ให้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว ซึ่งมีอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่สุดประมาณ ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปอีกนานนับพันปี และยังมีส่วนช่วยขยายคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจของมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้โลกของเราได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วยธรรมะ อันเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้โลกใบนี้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริง 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล