วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หล่อองค์พระปฏิมา ทางมาแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัย

 


 

          "ธรรมกาย" เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลักของพระพุทธศาสนา และของโลก ถ้าเข้าถึงได้เราจะเป็นพุทธศาสนิกชน ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ทั้งภายนอกและภายในจะรู้ซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมวลมนุษยชาติ

              ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเรื่องราว ของธรรมกาย ซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม เป็นกายที่นำไปสู่ความบริสุทธ ิ์หลุดพ้นจากอาสวกิเลส

              พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่า "ผู้ถูกราคะย้อม ถูกความมืดคืออวิชชาห่อหุ้มแล้ว ย่อมไม่เห็นธรรมสำหรับ ฝึกฝนใจอันละเอียด ลึกซึ้ง ซึ่งเห็นได้ยาก"

              เนื่องจากเราไม่เคยศึกษาเรื่องของตัวของเราเอง ว่ากายที่สมบูรณ์ที่สุดที่ควรยึดถือเอาไว้ เป็นอย่างไร อยู่ที่ตรงไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร เพราะว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งใจของเราวนเวียนอยู่กับสิ่งภายนอก ถูกราคะความกำหนัดยินดี ครอบงำ ให้สนใจเรื่องของคนอื่น ดังนั้นกายที่อยู่ภายในตัวของเราจึงไม่รู้จัก พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวไว้ว่า "ในตัวของเรามีกายต่างๆ ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ ถึง ๑๘ กาย ไปตามลำดับของความละเอียดและความบริสุทธิ์ของใจ"

              ถ้าหากเราฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งอย่างถูกวิธี พอใจหยุดถูกส่วน จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝัน ซึ่งเรารู้จักกันดี เวลานอนหลับก็เห็นตัวของเราเองปรากฏอยู่ในความฝัน หน้าตาเหมือนตัวของเรา ถ้าเข้าถึงได้ในขณะที่ตื่นอยู่ ใจเราจะสูงขึ้น มนุษยธรรมจะเกิดขึ้น มีศีล ๕ ครบถ้วนบริบูรณ์ ถ้าเข้าถึงกายที่ละเอียดกว่านั้น ที่อยู่ภายในกายของกายมนุษย์ละเอียด คือเข้าถึงกายทิพย์ จิตของเราจะยิ่งสูงขึ้น เทวธรรมจะปรากฏขึ้นมาในใจ เป็นผู้มีหิริ มี โอตตัปปะ มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป จะไม่ทำบาปทั้งที่ลับและที่แจ้ง ผู้รู้เรียกว่า มนุสสเทโว เข้าถึงความเป็นเทวดาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ คือเข้าไปถึงกายทิพย์ เมื่อฝึกฝนใจหยุดนิ่ง ได้สนิทมากขึ้น จะเข้าถึงกายรูปพรหม เป็นกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรม จิตใจสมบูรณ์ไปด้วยสมาบัติ เข้าถึงรูปฌาน ๔ มีภพอันวิเศษมารองรับ คือภพของพรหมโลก เข้าถึงเมื่อไร ก็สามารถบอกชาวโลกได้อย่าง เต็มปากว่า พรหมไม่ได้มีสี่หน้า แต่มีหน้าเดียวเหมือนมนุษย์นี่แหละ

              ในกลางกายของรูปพรหมยังมีกายอรูป-พรหม เป็นกายที่สมบูรณ์ไปด้วยสมาบัติ ๘ ซึ่งเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารี ธรรมเป็นเครื่องอยู่สุขของผู้ที่เข้าถึง เป็นผู้ปราศจากนิวรณ์ ละโลกไปแล้วก็ไปสู่อรูปภพ เป็นภพที่เสวยความสุขได้ดี ที่สุดในภพสาม


ธรรมกาย ธรรมขันธ์

   อย่างไรก็ตาม กายต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะมีความละเอียดประณีตเพียงไร ก็ยังไม่พ้นจากไตรลักษณ์ เพราะถูกครอบงำด้วยเบญจขันธ์ เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าไปอีก สอดใจเข้าไปในกลางกายอรูปพรหม มีกายๆ หนึ่งที่เป็นธาตุล้วนๆ ธรรมล้วนๆ คือกายธรรม หรือธรรมกาย เป็นธรรมขันธ์ที่พ้นจากกฎของไตรลักษณ์

           เพราะเป็นกายที่หลุดพ้นจากเบญจขันธ์ มีลักษณะเป็นพระพุทธปฏิมากร เกตุดอกบัวตูม ใสเป็นแก้ว ใหญ่โตขึ้นไปตามลำดับความละเอียดและสภาวธรรมที่เข้าถึง ตั้งแต่ธรรมกายโคตรภู ธรรมกายพระโสดาบัน ธรรมกายพระสกทาคามี ธรรมกายพระอนาคามี จนถึงธรรมกายพระอรหัต ซึ่งเป็นกายสุดท้ายที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ล้วนๆ เพราะหลุดพ้นจากอาสวกิเลสได้หมด หน้าตัก ๒๐ วา สูง ๒๐ วา กายเหล่านี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน


หล่อองค์พระปฏิมาคือทางมาแห่งการ เข้าถึงพระแท้ภายใน

              การที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ได้ปรารภเหตุให้หล่อพระธรรมกายประจำตัว เนื่องในวาระวันคุ้มครองโลก เพื่อจะได้นำไปประดิษฐานไว้ ณ ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ด้วยความตระหนักว่า การเข้าถึงพระธรรมกายเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก นับจากนี้ไป ๑ พันปี ไม่ทราบว่าจะมีผู้เข้าถึงพระธรรมกายหรือไม่ เมื่อเข้าไม่ถึงก็ย่อมไม่สามารถจำลองลักษณะของกายแห่งการตรัสรู้ธรรมได้อย่างถูกต้อง พวกเราทุกคนจึงเป็นนักสร้างบารมีผู้เป็นทั้งต้นบุญ และต้นแบบในการหล่อรูปพระพุทธปฏิมากร ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษมากที่สุด เป็นองค์พระซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของผู้เข้าถึงฝั่งแห่งใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกัน ทุกท่านควรมีชื่อของตัวเองจารึกอยู่ที่ฐานขององค์พระประจำตัว สมกับที่ได้ชื่อว่าหัวใจไม่เกี่ยง ขอเพียงให้ได้เคียงข้างไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ ดังนั้นจะมีมากหรือน้อย ก็ขอให้ทุ่มเททำกันอย่างเต็มที่ ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า นับจากนี้ไป ๑ พันปี จะมีชาวโลกนับล้านๆ คน เมื่อได้มีโอกาสมากราบพระธรรมกาย ที่เราได้พร้อมใจกันหล่อขึ้นนี้ ย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหล่านั้น อยากปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน


หล่อพระชาติเดียว ได้รูปสมบัติข้ามชาติ

              อานิสงส์แห่งการหล่อองค์พระนั้น มีมากมายมหาศาล ทั้งผลดีที่จะเกิดขึ้น ต่อตัวเรา สังคม ประเทศชาติและคนทั้งโลก ที่จะมาเข้าถึงธรรมที่มหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้ มีมากมายนับไม่ถ้วน การมาร่วมหล่อพระครั้งนี้ จะเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจ ของตัวเราไปตราบสิ้น อายุขัย โดยย่อ จะทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย รูปสมบัติทั้งภายนอก และภายใน

              รูปสมบัติภายนอก คือได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน ๓๒ ประการ หรืออย่างน้อย ก็ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ มีรูปร่าง ที่งดงาม เป็นที่ดึงดูดดวงตาดวงใจ ของผู้ได้พบเห็น เห็นแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใส แม้เป็นหญิง จะได้ลักษณะเบญจกัลยาณี คือ ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม ผิวงาม และวัยงาม

              ผมงาม หมายถึง ผมของหญิงผู้มีบุญมาก เป็นเหมือนกำหางนกยูง แก้ปล่อยระชายผ้านุ่งแล้ว ก็กลับมีปลายงอนขึ้น เนื้องามหมายถึง ริมฝีปากแดงระเรื่อเหมือนผลตำลึงสุก ถึงพร้อมด้วยสีเรียบชิดสนิทดี ฟันงามคือมีฟันขาวเรียบไม่ห่างกัน งดงามดุจระเบียบแห่งเพชร ที่ถูกยกขึ้นตั้งไว้โชว์ และเป็นดุจระเบียบของสังข์ที่ขัดสีดีแล้ว ผิวงาม ได้แก่ ผิวเด้ง เต่งตึงตลอดเวลา ไม่เหี่ยวไม่ย่น ผิวพรรณของหญิงดำ แม้ไม่ลูบไล้ด้วยเครื่องประเทืองผิวเลย ก็ยังดำสนิทเหมือนพวงอุบลเขียว ส่วนผิวของหญิงผิวขาว เป็นประหนึ่งพวงดอกกรรณิการ์ มีความผุดผ่องอยู่ในตัว วัยงาม ได้แก่ หญิงแม้คลอดแล้วตั้ง ๑๐ ครั้ง ก็เหมือนคลอดครั้งเดียว ยังสาวพริ้งอยู่เสมอ มีพละกำลังดุจช้าง ๕ เชือก ฯลฯ

              รูปสมบัติภายใน คือสามารถทำใจหยุดนิ่งได้เข้าถึงกายในกาย ที่ละเอียดประณีตซ้อนอยู่ภายในได้ง่าย ตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม และเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นที่สุดแห่งกายที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ เป็นกายที่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งปวง
นอกจากนี้ บุญจากการหล่อพระ จะมีอานิสงส์ใหญ่ ส่งผลให้เราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ คือหล่อ รวย สวย ฉลาด สมปรารถนาไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม... หล่อพระชาติเดียว แต่หล่อข้ามชาติ พลาดไม่ได้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล