กฐินหลวง

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2548

 

กฐินหลวง คือกฐินที่ทอดถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาในวัดหลวง แบ่งเป็น 2 ประเภท

  • ที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายด้วยพระองค์เอง เรียกว่า พระกฐิน

หลวง หรือ พระกฐินเสด็จพระราชดำเนิน

  • พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยราชการ หรือประชาชนที่

กราบบังคมทูลของพระราชทานไปทอดที่วัดหลวงแทนพระองค์ เรียกว่า กฐินพระราชทาน

กฐินหลวง ประกอบด้วยองค์กฐินคือ ผ้ากฐินและบริวารกฐินที่เป็นของทางราชการ มีงบ

 

          ประมาณจัดไว้โดยเฉพาะ และมีจำนวนเท่าวัดหลวงในประเทศทั้งหมด แต่ผู้ขอพระราชทานทอดกฐินหลวงสามารถจัดบริวารกฐินถวายวัดเพิ่มได้ ไม่มีข้อห้าม

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00097311735153198 Mins