ตรัสรู้

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2548

 

 

ตรัสรู้ แปลว่า รู้อย่างแจ่มแจ้ง รู้ชัดเจนไม่มีข้อสงสัย ปกติใช้เป็นคำเฉพาะสำหรับพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือ ตรัสรู้ญาณ ๓ ได้แก่

 

๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้เป็นเหตุให้ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตได้คือระลึกชาติได้

๒. จุตูปปาตญาณ ความรู้ในจุติและอุบัติเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียก ทิพยจักษุญาณ บ้าง

๓. อาสวักขยญาณ ความรู้ในการกำจัดอาสวกิเลส

 Total Execution Time: 0.0012709180514018 Mins