หอบเข้ามาในกลาง

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๗๔

หอบเข้ามาในกลาง : ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง ดิ่งเข้ากลาง ให้ปล่อยไปเลย ทำช้า ๆ ชัด ๆ ให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น หยุด นิ่ง นุ่ม เบา สบาย ให้ลูก ๆ ทุกคน ให้รู้แจ้ง รู้ถูก เห็นถูกในวิชชาธรรมกาย ให้ตรงตามความเป็นจริงอย่างง่ายดาย อย่างสมบูรณ์ แทงตลอดในวิชชาธรรมกาย สามารถศึกษาวิชชาธรรมกายได้โดยไม่มีอุปสรรคใดใด อุปสรรคต่าง ๆ ให้มลายหายสูญ ให้ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์

 

เมื่อใจเริ่มละเอียด : เมื่อเราปฏิบัติธรรม จนใจเราละเอียดถูกส่วนนิ่งแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจะอัศจรรย์ใจเพิ่มขึ้นทุกครั้ง เพราะใจจะเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปสู่สภาวะที่ละเอียดกว่า จากไม่บริสุทธิ์...ไปสู่ความบริสุทธิ์จากบริสุทธิ์น้อย...ไปสู่บริสุทธิ์มาก เราจะเห็นเส้นทางแผนผังชีวิตของเราซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิม คือ เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม  ของชีวิตภายในซึ่งรวมอยู่ในกลางกาย เราจะเห็นไปตามลำดับ โดยมีดวงธรรมเป็นจุดเริ่มต้น อยู่รวมกันในที่เดียว แต่ว่าเป็นคนละอย่าง เหมือน ตาหู จมูก ปาก รวมอยู่บนใบหน้า แต่เรียกคนละอย่างเพราะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน จากดวงธรรมภายใน ก็เห็นกายภายในไปตามลำดับ ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคต ดังพุทธดำรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่า เห็นเราตถาคต”

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016991853713989 Mins