อิริยาบถ

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2548

 
 
 
             อิริยาบถ แปลว่า การเคลื่อนไหว กิริยาอาการ ท่าทาง คืออาการเคลื่อนไหวของร่างกาย การผลัดเปลี่ยนท่าทางของอวัยวะ เช่นใช้ว่า

 

           “สามเณรรูปนี้เป็นผู้มีอิริยาบถงดงาม มีวัตรน่าเลื่อมใส เป็นศิษย์ของพระอนุรุทธะ”

 

 

            อิริยาบถ โดยทั่วไปหมายถึงอาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง ที่สำคัญมี 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เรียกว่า อิริยาบถ 4 ท่านว่าผู้บริหารร่างกายที่ดีคือผู้ควบคุมอิริยาบถเหล่านี้ได้ดี โดยผลัดเปลี่ยนท่าทางให้เสมอๆ กัน จะทำให้อายุยืนและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 

 

            อิริยาบถ มักเขียนผิดเป็น อิริยาบท และมักพูดผิดเป็น อริยาบถ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012741168340047 Mins