ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ตอนที่ ๑๓ อรรถกถาอังคุลิมาลสูตร

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2560

  ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ตอนที่ ๑๓ อรรถกถาอังคุลิมาลสูตร,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

  ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ตอนที่ ๑๓ อรรถกถาอังคุลิมาลสูตร (ล.๒๑, น.๑๖๓, มมร.)

 

          ๔. อรรถกถาอังคุลิมาลสูตร (ล.๒๑, น.๑๖๓, มมร.)

         คำว่า ตํอิตฺถึ เอวํ อวจ ความว่า “ธรรมดาการคลอดบุตร ของหญิงทั้งหลาย ผู้ชายไม่ควร

จะเข้าไป  พระเถระกระทำอะไร” จึงบอกว่า “พระองคุลิมาลเถระ มากระทำสัจกิริยาเพื่อคลอด

โดยสวัสดี.”

         แต่นั้น ชนเหล่านั้นจึงกั้นม่านปูลาดตั่งไว้ภายนอกม่าน สำหรับพระเถระ. พระเถระนั่งบนตั่ง

นั้น กระทำสัจกิริยาว่า “ยโต อหํ อภินิ สพฺพญฺญูพุทฺธสฺส อริยาย ชาติยา ชาโต”“ดูก่อนน้องหญิง

จำเดิม แต่เราเกิดโดยอริยชาติแห่งพระ สัพพัญญูพุทธเจ้า.” ทารกก็ออกมาดุจน้ำไหลจากธม

กรกพร้อมกับกล่าวคำสัตย์นั่นเทียว ทั้งมารดาทั้งบุตรมีความสวัสดีแล้ว.

        ก็แลพระปริตนี้ท่านกล่าวไว้ว่า นี้ชื่อว่า มหาปริตจะไม่มีอันตรายไรๆ มาทำลายได้. ชนทั้ง

หลายได้กระทำตั่งไว้ตรงที่ที่พระเถระนั่งกระทำสัจกิริยา.

        ชนทั้งหลายย่อมนำแม้ดิรัจฉานตัวเมีย ที่มีครรภ์หลงมาให้นอนที่ตั่งนั้น. ในทันใดนั้นเอง ก็

คลอดออกได้โดยง่าย. ตัวใดทุรพลนำมาไม่ได้ก็ เอาน้ำล้างตั่งนั้นไปรดศีรษะ ก็คลอดออกได้ใน

ขณะนั้นทีเดียว. แม้โรคอย่างอื่นก็สงบไป.

       ได้ยินว่า พระมหาปริตรนี้ มีปาฏิหาริย์ตั้งอยู่ตลอดกัป.

       


 

 Total Execution Time: 0.002127214272817 Mins