พระอุตตราเถรี

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2560

พระอุตตราเถรี,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

เรื่องพระอุตตราเถรี (อายุ ๑๒๐ ปี อดอาหาร ๓ วัน ฟังธรรมบทเดียวบรรลุโสดาบัน)

 

  สถานที่ตรัส พระเชตวัน

       เล่ากันว่า พระเถรีมีอายุได้ ๑๒๐ ปีโดยกำเนิด เที่ยวบิณฑบาตได้บิณฑบาตแล้ว เห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหว่างถนน ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยบิณฑบาต เมื่อภิกษุนั้นไม่ห้ามรับเอาก็ถวายทั้งหมด (ส่วนตน) ได้อดอาหารแล้ว

           แม้ในวันที่ ๒ ที่ ๓ ก็ได้ถวายภัตแก่ภิกษุนั้นแหละ ในที่นั้นเหมือนกัน ได้อดอาหารแล้วอย่างนั้น.

        แต่ในวันที่ ๔ พระเถรีเที่ยวบิณฑบาต พบพระศาสดาในที่แคบแห่งหนึ่ง เมื่อถอยหลังได้เหยียบมุมจีวรของตน ซึ่งห้อยอยู่ ไม่สามารถตั้งตัวได้ จึงซวนล้มแล้ว.

           พระศาสดาเสด็จไปสู่ที่ใกล้เธอแล้วตรัสว่า“น้องหญิงอัตภาพของเธอแก่หง่อมแล้ว ต่อกาลไม่ช้านัก ก็จะแตกสลายไป” ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า

“รูปนี้แก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค เปื่อยพัง,

กายของตนเป็นของเน่า จะแตก,

เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด “

            ในกาลจบเทศนา พระเถรีบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.

            เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์ แม้แก่มหาชนแล้ว ดังนี้แล.