สหธรรมิก

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2547

 

 

      .....สหธรรมิก แปลว่า ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน ผู้อยู่ร่วมธรรมกัน หมายถึง ผู้มีพระศาสดาและศาสนธรรมเดียวกัน อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องเรียกทั่วไปว่า เพื่อนสหธรรมิก

 

     ....ในฝ่ายพระวินัยท่านจัดสหธรรมิกไว้ ๕ ประเภทคือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี แต่ในฝ่ายพระสูตรท่านท่านจัดไว้ ๗ ประเภท โดยนับอุบาสกและอุบาสิกาเข้าเป็นสหธรรมิกด้วย