ฐานทัพพระธรรมกาย

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2560

ฐานทัพพระธรรมกาย

 

 

                      คุณยายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้นถ้าหากเราอยู่ใกล้ชิดท่าน เมื่อเรามองผ่านกายภายนอกของท่าน เราจะเห็นรูปร่างอัน ผอมบางสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น แต่ใบหน้ายังนวลตึง แม้ขณะที่ท่านมีอายุถึง 90 ปีแล้ว นับว่าแตกต่างจากคนทั่วไปที่มีอายุเท่ากัน ยิ่งถ้าหากเรามองเข้าไป ถึงหน้าที่ในการสู้รบปรบมือกับพญามาร ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วเราจะตระหนักว่าคุณยายเป็น ผู้ที่สมควรได้รับการเคารพสักการะบูชาจากมนุษย์และเทวาทั้งหลาย

                      แม้ว่าคุณยายจะอยู่ในเพศของอุบาสิกาแม่ชีแต่ท่านก็เป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่ง ไม่ว่าท่านจะมีชีวิต อยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้ว หากเรามีจิตเลื่อมใส ทําบุญบูชาท่าน ย่อมได้ผลบุญมากไม่แตกต่างกัน สาเหตุที่ทําบุญกับคุณยายแล้วได้บุญมากเพราะท่านเป็นที่รวมของผู้บริสุทธิ์ผู้รู้ผู้มีอานุภาพภายใน

                      คุณยายมีหน้าที่ทําวิชชาธรรมกายเพื่อปราบพญามาร กายมนุษย์ของท่านเป็นประดุจฐานทัพ ที่รองรับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วน ซึ่งพระธรรมกายแต่ละพระองค์ก็เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ แหล่งแห่งบุญและอานุภาพอันไม่มีประมาณ คือ ไร้ขอบเขต สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยวิชชา 3 อภิญญา 6 และจรณะ 15 เป็นต้น ดังที่เราเคยได้ยินว่า“อัปปมาโณพุทโธ” คือพระพุทธเจ้ามีอานุภาพไม่มีประมาณ ไร้ขอบเขตและไม่สามารถกําหนดได้ว่าท่านมี อานุภาพมากเพียงใด พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็มี พระธรรมกายอยู่องค์หนึ่ง ซึ่งเรียกว่ากายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็นพระสาวกก็เรียกว่า กายธรรมอรหัตผล ถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เรียกว่า กายธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้า กายธรรมแต่ละกายมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน ล้วนอยู่ในอิริยาบถสงบนิ่ง สง่างาม นั่งขัดสมาธิเจริญภาวนาเข้านิโรธสมาบัติ อยู่บนแผ่นฌาน แตกต่างกันด้วยขนาดและรัศมีตามกําลังบารมีที่ได้สั่งสมมาเท่านั้น

                       ด้วยเหตุนี้เอง คุณยายจึงมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์อัดแน่นอยู่ภายในตัว สามารถทําภารกิจใน การปราบพญามารและช่วยเหลือแก้ไขทุกข์ภัยให้กับมวลมนุษย์ได้แม้ท่านจะละจากกายมนุษย์ไปแล้ว แต่ท่านก็ยังคงทําหน้าที่ต่อไปด้วยรูปกายใหม่อันเป็นทิพย์ที่รองรับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนเช่นกัน

                       ปกติแล้วหากใครได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ก็จะได้บุญ เป็นอสงไขยอัปมาณัง หมายความว่าบุญจะส่งผลให้ มีความสุขและความสําเร็จในชีวิตตลอดกาลยาวนาน นับตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้า ผู้ใดก็ตามที่ทําบุญกับคุณยาย จึงได้ชื่อว่า ทําบุญกับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนที่ซ้อนอยู่ภายในตัวท่าน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020019300778707 Mins