แทงตลอดในภพภูมิ

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2560

แทงตลอดในภพภูมิ
          เมื่อคุณยายมีโอกาสศึกษาวิชชา 3 ตามหลักวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ท่านได้เห็นเรื่องราวต่างๆ ตลอดนิพพาน ภพสาม และโลกันตร์ เป็นภาพเรื่อยไป พร้อมกับญาณทัสนะที่ขยายครอบคลุมทั้งหมด ท่านสามารถเห็นเป็นภาพได้เช่นเดียวกับที่เราเดินทางจากบ้านมายังที่ทำงานแล้วเห็นภาพของคน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ และสิ่งต่างๆที่ตามนุษย์สามารถเห็นได้ เป็นภาพเหตุการณ์จริงที่ย้อนมาฉายให้เห็น เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้และความเข้าใจ

            หลวงพ่อเองมาไม่ทันได้พบพระเดชพระคุณหลวงปู่ แต่ยังมีโอกาสได้พบคุณยายซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาศิษย์เอกของท่าน และยังมีบุคคลในยุคต้นวิชชาอื่นๆ ซึ่งในเวลานั้นก็อายุมากกันแล้ว เมื่อได้เข้าวัดปากน้ำใหม่ๆ ก็อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายมาก อยากเข้าไปนั่งใกล้ผู้ที่เคยใกล้ชิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ เพื่อฟังเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของท่าน คำว่าอัศจรรย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความขลัง แต่อัศจรรย์ว่าท่านเข้าไปค้นพบเรื่องราวความจริงภายในได้อย่างไร จนกระทั่งนำมาเปิดเผยว่าตัวเรามีสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ภายใน ตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดความมั่นใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงความสุขที่แท้จริง

            ในยุคปัจจุบัน ไม่ค่อยมีใครกล้ายืนยันเรื่องชีวิตในปรโลกและภพภูมิต่างๆ ส่วนมากจะมีในสมัยพุทธกาลซึ่งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เกี่ยวกับการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ประกอบเหตุอย่างนี้จะต้องมีผลอย่างนั้น มีนรก มีสวรรค์ มีภพภูมิของเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน มีอบายภูมิ 4 เป็นที่เสวยผลแห่งวิบากกรรมที่กระทำด้วยกาย วาจา ใจ ในยามที่อกุศลเข้าสิงจิต สิ่งที่เราคิด พูด ทำ ไม่ว่าดีหรือชั่ว ล้วนมีผล ทั้งสิ้น เป็นผังสำเร็จติดอยู่ในกลางกาย เมื่อถึงเวลาหลุดออกจากกายหยาบแล้ว ภพภูมิอันเหมาะสมที่มีอายตนะตรงกันก็จะดึงดูดเราไปทันที ตามกำลังบุญและกำลังบาปภายในตัว บ้างก็อาจจะมีชาวสวรรค์มาเชื้อเชิญไปหรือมีเจ้าหน้าที่ยมโลกมาควบคุมตัวไปทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีอายตนะตรงกับภพภูมิใดเราก็จะได้ไปยังสถานที่ตรงนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นความจริง มิใช่เพียงความรู้ ซึ่งการจะรู้แจ้งเห็นจริงในภพภูมิต่างๆ ทั้งนิพพาน ภพสาม และโลกันตร์ต้องอาศัยวิชชาธรรมกายในการพิสูจน์คุณยายสามารถเห็นได้หมดทั้งนิพพาน ภพสาม โลกันตร์ และตลอดแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาล สิ่งนี้เป็นเรื่องอจินไตย คือเหลือวิสัยที่จะนึกคิด แต่ก็เป็นไปได้ตามกำลังบารมีของท่าน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012811342875163 Mins