แก้ว

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

แก้ว

         แก้วในไทยพบที่มนุษย์ใช้อยู่บัดนี้ เพชรเป็นของสูงกว่า หรือแก้วที่มีรัศมีเป็นของหายากไม่มีใครจะใช้กันนัก แก้วชนิดอย่างนั้นมีสีต่างๆ ถ้าสีนั้นเขียวใส่ลงไปในน้ำน้ำก็เขียวไปตามสีแก้วนั้น ถ้าสีเหลืองน้ำก็เหลืองไปตาม ถ้าแดงงามก็แรงไปตามสระแก้ว 

          ตกลงว่าแก้วสีอะไรนามก็เป็นไปตามสีแก้วนั้นๆ เป็นรัตนะที่สูงในโลก สูงยิ่งกว่านี้ขึ้นไปก็ต้องเป็นแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ 

          พระเจ้าจักรพรรดิมีแก้ว ๗ ประการคือ 

          จักรแก้ว 

          ช้างแก้ว 

          ม้าแก้ว 

          แก้วมณี 

          นางแก้ว 

          คหบดีแก้ว 

          ปรินายกแก้ว 

          แก้ว ๗ ประการนี้เกิดขึ้นในโลกการใด มนุษย์ในโลกได้รับความสุข ปราศจากไถและหว่าน สำเร็จความเป็นอยู่ อาศัยแก้ว ๗ ประการของพระเจ้าจักรพรรดิให้เป็นอยู่ได้โดยตลอดชีวิต ไม่ต้องทำกิจการใดๆทั้งสิ้น 

          พระเจ้าจักรพรรดิสอนให้ตั้งอยู่ในศีล ๕ กรรมบถ ๑๐

          ครั้นสิ้นชีพแล้ว ไปบังเกิดในสุคติโดยส่วนเดียวไม่มีตกไปอยู่ในทุคติเลย 

          แก้วทั้งหลายในโลกพิเศษถึงเพียงนี้แล้วยังไม่พิเศษเท่าแก้วคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 

          แก้วคือพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะนั้น ถ้าผู้ใดเข้าไปได้เข้าไปถึงแล้วลืมแก้วลืมสวรรค์ลิบ ๆ ในโลกหมดทั้งสิ้น

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "รตนตฺตนคมนปณามคาถา"  
๖ มีนาคม ๒๔๙๒

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00116841395696 Mins