ไฟแก้ว ไฟบริสุทธิ์

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2562

ไฟแก้ว ไฟบริสุทธิ์

     หลังจากที่คุณยายละสังขารแล้ว หลวงพ่อได้กราบอาราธนาพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการได้หมุนเวียนกันมาสวดพระอภิธรรมเพื่อเป็นการบําเพ็ญกุศลแด่คุณยายเป็นเวลากว่า 500 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นเนื้อนาบุญให้แก่คุณยายและลูกหลานของท่าน จนกระทั่งถึงวันสลายร่างคือ วันที่ 3 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2545 ในวันนั้นได้มีการกราบอาราธนาพระมหาเถระ พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการและพระผู้ติดตามรวมนับแสนรูปจาก 30,000 กว่าวัด ทั้งภายในและต่างประเทศมาร่วมงานในครั้งนี้ หลว งพ่อเชื่อว่าบุญพิธีเช่นนี้ยั งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่สร้างชาติไทยมา นั่นคือการที่ชาวไทยได้ทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์จาก 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศพร้อมๆ กัน ถือเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นได้พระภิกษุทุกรูปล้วนมีคุณธรรมและคุณวิเศษ เพราะท่านได้อุทิศตนเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ทั้งศาสนสถาน ศาสนวัตถุศาสนทายาท และศาสนธรรมฝึกตน ทนหิว บําเพ็ญตบะ ทําประโยชน์ให้แก่โลกดังนั้นพิธีสลายร่างของคุณยายซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์นับแสนรูปเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญนี้จึงควรค่าอย่างยิ่งสําหรับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ถือเป็นวันพิเศษและเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก และนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ซึ่งท่านได้ถือกําเนิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบุญบารมีเชิดชูทํานุบํารุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดอายุขัยของท่าน

              ความพิเศษอีกประการหนึ่งของวันที่ 3 กุมภาพันธ์คือ เป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รู้ทั้ง 3 ท่าน โดยเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และเป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สําแดงปั้นผู้เป็นปฐมาจารย์สอนธรรมะให้กับคุณยายอาจารย์จันทร์อีกด้วย 3 เหตุการณ์ที่เนื่องด้วยบุคคลสําคัญ 3 ท่าน คือ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้เผยแผ่วิชชาธรรมกาย และผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย ได้มาพ้องตรงกันในวันนี้พอดี

            เราได้ใช้โอกาสอันดีในวันนั้น น้อมถวายไฟแก้วบูชาธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ทั้ง 3 ท่าน คณะศิษยานุศิษย์ผู้เป็นลูกหลานของคุณยายทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันเป็นพิเศษ อาศัยความบริสุทธิ์อันเกิดจากใจที่หยุดนิ่งประมวลรวมเป็นดวงบุญที่ใสสว่างประดุจพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันให้บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายเราได้อาศัยความบริสุทธิ์อันสว่างไสวของพระรัตนตรัยภายในและดวงบุญนี้ช่วยกลั่นไฟแก้วที่จุดด้วยการรวมแสงอาทิตย์นั้น ให้เป็นไฟที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดช มีอานุภาพมากที่สุด คู่ควรต่อการบูชาบุคคลอันเลิศ ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ พระภิกษุที่มาร่วมงานพร้อมด้วยลูกหลานคุณยายทุกคนได้นําไฟแก้วที่จุดขึ้นนี้มาประกอบพิธีจุดไฟสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ องค์ปัจจุบัน ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี

             วันนั้นหลวงพ่อรู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งในความเมตตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อ ตลอดจนพระมหาเถรานุเถระทุกรูป และเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านที่ได้เมตตาเดินทางมาร่วมพิธีหลวงพ่อยังคงจดจําและรําลึกนึกถึงพระคุณอันสุดจะประมาณมิได้นี้มาโดยตลอดภาพพิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักของหลวงพ่อและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจํานับเป็นบุญพิธีอันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติ จัดขึ้น ณ ลานธรรม เบื้องหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธรรมกายประจําตัวนับล้านองค์เป็นมหาเจดีย์ที่คุณยายพร้อมกับหลวงพ่อและหมู่คณะได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์และเทวาได้สักการบูชาตลอดต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตนานนับพันปีถือเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง

             ไฟแก้วอันบริสุทธิ์ได้สลายร่างของคุณยายแล้วในค่ำคืนอันสว่างไสว แม้พิธีอันทรงเกียรติได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่สิ่งที่เหลืออยู่คือ “รัตนอัฐิธาตุ” ของคุณยาย ซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญกุศลสําหรับทุกคนที่เคารพสักการบูชา อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่คอยย้ําเตือนให้ศิษยานุศิษย์และนักสร้างบารมีรุ่นใหม่ที่ตามมาในภายหลังได้น้อมระลึกนึกถึงคุณธรรม คุณวิเศษข้อวัตรปฏิบัติปฏิปทา และมโนปณิธานอันแรงกล้าของคุณยายในการปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ นําพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์และมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมอีกด้วย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0035581310590108 Mins