คนเราเกิดมาทำไม

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2562

คนเราเกิดมาทำไม

ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้
ล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
คือ เกิดมาเพื่อมุ่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
จากความโลภ ความโกรธ ความหลง
ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลมูล
ที่ทำให้กาย วาจา ใจของเราไม่บริสุทธิ์
และผลแห่งความไม่บริสุทธิ์
จะทำให้เราทุกข์ทรมานในวัฏสงสาร
ไปเกิดในมหานรก อุสสทนรก ยมโลก

ไปเกิดเป็นอสุรกาย เป็นเปรต เป็นสัตว์เดรัจฉาน
กว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์อีก ยากมาก
มาเป็นมนุษย์ ก็เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตลำบาก ฝืดเคือง
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้ทำบาปซ้ำไปอีก
เมื่อทำ บาปซ้ำก็ลงไปในอบายอีก
วนกันไปวนกันมาอย่างนี้
27 เมษายน พ.ศ. 2546

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0044149001439412 Mins