กฎของการเข้าถึงธรรม

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2562

กฎของการเข้าถึงธรรม

ใจละเอียดเท่านั้น
จึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้
ถ้าใจไม่ละเอียด...มันเข้าไม่ถึง

เพราะฉะนั้น วันทั้งวันในระบบความคิด คำพูด และการกระทำของเรา ต้องวนเวียนกับสิ่งที่ละเอียด ถ้าเราคิดเรื่องละเอียด พูดเรื่องละเอียด แล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียด ใจจะละเอียดตาม
นึกถึงองค์พระ นึกถึงดวง นึกถึงธรรมะ นึกถึงบุญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดบริสุทธิ์ สะอาดเกลี้ยงเกลา นึกบ่อย ๆ ใจของเราก็จะพลอยเป็น

อย่างนั้นแหละ บริสุทธิ์ สะอาด เกลี้ยงเกลาเหมือนกันกับวัตถุสิ่งของ
ที่เราจะนึก จะคิด จะพูด หรือจะทำนี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่ลูก
ทุกคนจะต้องจำ เอาไว้
ถ้าเราอยากเข้าถึงได้เร็ว แม้จะไม่มีทางลัดก็ต้อง
คิด สิ่งที่ละเอียด สิ่งที่สะอาด สิ่งที่บริสุทธิ์
พูด ก็ต้องละเอียด สะอาด บริสุทธิ์
ทำ ก็ละเอียด สะอาด บริสุทธิ์
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ 3 ทางนี้แหละ บ่อย ๆ เนือง ๆ ที่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่า “ภาวิตา พหุลีกตา” บ่อย ๆ เนือง ๆ ซ้ำ ๆ มีเวลาเป็นนึก
มีเวลาเป็นทำ มีเวลาเป็นพูด คิด พูด ทำ อย่างนี้
พูด อยู่คนเดียวจะพูดกับใคร ก็พูดกับตัวเราเองด้วยคำภาวนา “สัมมาอะระหัง” นั่นแหละ
หรือสอนตัวเราเองว่า เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ ต้องเป็นผู้สะอาด
ต้องเป็นผู้เกลี้ยงเกลา แล้วก็ลงมือทำ ปฏิบัติ อย่างนี้นะลูกนะ
9 กันยายน พ.ศ. 2545

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0030815680821737 Mins