บุญเขต

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2547.....บุญเขต (อ่านว่า บุน - ยะเขต) แปลว่าเขตแห่งบุญ นาบุญ เนื้อนาบุญ

 

              .....บุญเขต หมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ ที่เรียกว่าเป็นบุญเขต เพราะเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม ไม่มีนาอื่นยิ่งกว่า เป็นที่เพราะปลูกบุญของชาวโลกที่ให้ผลมาก เปรียบเสมือนนาที่ดีอันเหมาะที่จะปลูกข้าวกล้า

 

            .....นาที่ดีเมื่อปลูกข้าวกล้าลงไป ย่อมทำให้ข้าวกล้างอกงาม ไม่เสียหาย และให้ผลเต็มที่นำประโยชน์ให้แก่ผู้เพาะปลูก ฉันใด พระสงฆ์ก็เปรียบเสมือนนาที่ดี เมื่อชาวโลกหาว่านหรือปลูกข้าวกล้าคือทานลงไป ย่อมทำให้ทานนั้นงอกงามและให้ผลเต็มที่ นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่ผู้ทำ ฉันนั้น

 

 

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.013762517770131 Mins