อนุโมทนารัมภคาถา

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2564

อนุโมทนารัมภคาถา การสวดอนุโมทนาในการทำบุญทั่วไป เรียกสั้น ๆ ว่าให้พร พระผู้เป็นประธานนำขึ้นต้นว่า 

อนุโมทนารัมภคาถา
การสวดอนุโมทนาในการทำบุญทั่วไป เรียกสั้น ๆ ว่าให้พร พระผู้เป็นประธานนำขึ้นต้นว่า 
(เจ้าภาพเริ่มกรวดนํ้าอุทิศบุญกุศล)

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง,
ห้วงนํ้าที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ ฉันใด ;

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ,
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้, ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ ฉันนั้น ;

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง,
ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว ;

ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ,
จงสำเร็จโดยฉับพลัน ;

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา,
ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์ ;

จันโท ปัณณะระโส ยะถา,
เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ ;

มะณิ โชติระโส ยะถา.
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001377014319102 Mins