อัคคัปปสาทสุตตคาถา

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2564

อัคคัปปสาทสุตตคาถา ใช้สวดอนุโมทนา ในการถวายทานกรณีพิเศษ เช่น สลากภัต, สังฆทาน เป็นต้น

อัคคัปปสาทสุตตคาถา
ใช้สวดอนุโมทนา ในการถวายทานกรณีพิเศษ เช่น สลากภัต, สังฆทาน เป็นต้น

อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง,
เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ ;

อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง,
เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ;

ทักขิเณยเย อะนุตตะเร,
ทรงเป็นทักขิไณยบุคคลผู้ยอดเยี่ยม ;

อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง,
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ ;

วิราคูปะสะเม สุเข,
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะและสงบระงับเป็นสุข ;

อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง,
เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ ;

ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร,
ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอดเยี่ยม ;

อัคคัส๎มิง ทานัง ทะทะตัง,
ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น ;

อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ,
บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ ;

อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ,
อายุ วรรณะ ที่เลิศ ;

ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง,
และยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ ;

อัคคัสสะ ทาตา เมราวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต,
ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ ;

เทวะภูโต มะนุสโส วา,
จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม ;

อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ.
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศ บันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011502134799957 Mins