ศรี สิริ

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2547

 

ศรี ในคำวัดใช้ว่า สิริ หมายถึง มิ่งขวัญโชค , สิ่งเป็นมงคล, ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสว่างสุกใส

 

            ศรี ในทางศาสนาถือว่าเป็นบ่อเกิดหรือเป็นที่มาแห่งโภคสมบัติ เป็นของประจำตัวของแต่ละคนแต่ละอย่าง ไม่มีใครลักขโมยไปได้ ยกคุ้มภัย และมีพลังพิเศษอยู่ในตัว ซึ่งสามารถดึงดูดโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตนได้

 

          ศรี เกิดขึ้นจากบุญบารมี จากคุณความดี เป็นผลของบุญบารมีที่ทำสั่งสมไว้ ผู้บำเพ็ญบุญบารมีจึงชื่อว่ารวบรวมศรีไว้ในตัว

 Total Execution Time: 0.010330414772034 Mins