ทางสายกลาง

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2556

ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา

               พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เป็นอมตธรรม ความจริงแท้ มิได้แปรผันตามวันเวลาที่ผ่านไป บุคคลใดได้ประพฤติธรรมตามมรรคมีองค์ 8 ได้พอเหมาะพอดี ถูกส่วนของสัมมาสมาธิแล้ว เขาย่อมบรรลุธรรมตามพระพุทธองค์ได้ทุกเวลา ส่วนจะบรรลุธรรมได้ลุ่มลึกเพียงไหน ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญกุศลบ่มบารมี มาแต่อดีตชาติ รวมกับกำลังบุญกุศล กำลังแห่งสมาธิในภพชาติปัจจุบันประกอบเหตุ

               จากการศึกษาพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และทุ่มเทชีวิตเป็นเดิมพันในการเจริญสมาธิภาวนา ทำให้พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ หรือ “หลวงปู่วัดปากน้ำ” ได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ ซึ่งทรงพลังที่สุดของมนุษยชาติ นั่นคือ ศูนย์กลางกาย กลางท้องตรงฐานที่ 7 ที่อยู่เหนือสะดือขึ้นมา 2 นิ้วมือ เพราะเป็นฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจ เมื่อนำใจที่วิ่งเตลิดไปนอกตัว กลับมาหยุดนิ่งตรงฐานที่ 7 ที่ศูนย์กลางกายด้วยการทำสมาธิ ใจจะใสบริสุทธิ์เป็นดวงสว่าง มีพลังอานุภาพมาก สามารถมองเห็นเส้นทางสายกลางภายในตัว หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทางดำเนินจิตสู่หนทางอายตะนิพพาน 

               คำว่า มรรค มีองค์ 8 คือ หนทางแห่งการประพฤติธรรม ทั้งกาย วาจา ใจ ที่จะทำให้เกิดความพอดีแห่งชีวิต แล้วนำไปสู่การตรัสรู้ธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากย่อหย่อนหรือขาดการปฏิบัติไปข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมทำให้การตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นได้ช้า หรือเกิดขึ้นได้ยาก จนกว่าเราจะปรับกายใจให้พอดีพอเหมาะพอสมตามหลักมรรค มีองค์ 8

              สำหรับเรื่องของการเจริญสมาธิ ก็คือ องค์ที่ 7 สัมมาสติ และองค์ที่ 8 สัมมาสมาธิ หมายความว่า ระหว่างที่นั่งสมาธิใจจะรวมหยุดนิ่งเป็นสมาธิได้เร็ว ต้องมีสัมมาสติ คือ มีความระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า นี่เป็นเวลานั่งสมาธิ ไม่นำใจไปคิดเรื่องอื่น จรดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายกลางท้องเท่านั้น

               สัมมาสมาธิ คือ การค่อยๆ ตะล่อมนำใจกลับมาสู่ภายใน วางใจให้เป็นสมาธิอยู่ตรงศูนย์กลางกายกลางท้องตรงฐานที่ 7 ต้นทางของมัชฌิมาปฏิปทา ไม่นำใจไปเป็นสมาธิอยู่นอกตัว ซึ่งไม่สามารถเห็นหนทางสายกลางทางดำเนินจิตภายในได้

 

24/8/56 รัตนวนาลี

 

 Total Execution Time: 0.003588064511617 Mins