บุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2557

 

บุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้


          กล่าวโดยทั่วไปสมาธิ คือ วิธีการที่จะนำไปสู่ความสงบภายใน มีขั้นตอนชัดเจน เรียบง่ายสามารถปฏิบัติได้ทุกคน ทุกบุคลิกภาพ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกสถานะทางสังคม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ โดยไม่ขัดต่อความเชื่อ ไม่ขัดต่อศรัทธาดั้งเดิมไม่ขัดต่อวันธรรมประเพณี เพราะเป็นเรื่องการศึกษา เป็นเรื่องของใจล้วนๆ จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาสามารถเข้ามาพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 

 Total Execution Time: 0.0077340841293335 Mins