เวทนา ทุกขตา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2558

 

 

-เวทนา คือความเสวยอารมณ์ ๓ อย่าง คือ


    ๑. สุขเวทนา            ความเสวยอารมณ์เป็นสุข
    ๒. ทุกขเวทนา            ความเสวยอารมณ์เป็นทุกข์
    ๓. อทุกขมสุขเวทนา    ความเสวยอารมณ์เป็นกลาง


                        ที.ปาฏิ. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙

 

-ทุกขตา คือความเป็นทุกข์ ๓ อย่าง คือ.


    ๑. ทุกขทุกขตา            ได้แก่เวทนาขันธ์เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์
    ๒. สังขารทุกขตา        ได้แก่สังขารขันธ์เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์
    ๓. วิปริณามทุกขตา    ได้แก่ความเป็นทุกข์เพราะสุขแปรไป
                      

 ที .ปาฏิ. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙

 Total Execution Time: 0.0064342180887858 Mins