ขอความเป็นธรรม ASKING FOR

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2558

 

ขอความเป็นธรรม

 

ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อธัมมชโย
ASKING FOR JUSTICE FOR LUANG POR DHAMMAJAYO

              ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลวินิจฉัยข้อร้องเรียน พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นั้น กลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อธัมมชโย และชาวพุทธผู้รักความเป็นธรรมและมีความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย  รู้สึกไม่สบายใจและกังวลต่อผลคำวินิจฉัยของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและหลักกฎหมาย เป็นการตัดสินโดยใช้อคติ ไม่มีความเที่ยงธรรม อันจะนำไปสู่ความแตกแยกของพุทธบริษัทและชาวไทย

               Regarding the Office of the Ombudsman Thailand’s declaration of accusation towards Luang Por Dhammajayo, the abbot of Wat Phra Dhammakaya, the group of disciples of Luang Por Dhammajayo and fair-minded Buddhists who have faith in the most venerable Luang Por Dhammajayo feel uneasy and worried about the results of the declaration because it is against the Dhamma-Vinaya and the principles of law. In fact, it comes from a biased and unjudged decision which may lead to the division of Buddhists and Thai people.

              กลุ่มชาวพุทธและลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  จึงขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย ดังมีข้อแท้จริงดังนี้

              Therefore, we, Buddhists and disciples of the most venerable Phrathepyanmahamuni (Luang Por Dhammajayo), would like to ask for justice for Luang Por Dhammajayo as truthfully stated below;

              1.ข้อหาปาราชิกเมื่อ 16 ปี ที่แล้ว ได้ยุติไปแล้วทั้งคดีทางโลกทางธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2549
The accusation of the grave offence of expulsion 16 years ago ceased in both secular and religious sides in the year 2006.

             2.การถอนฟ้องคดี เป็นอำนาจของอัยการสูงสุด และถือเป็นที่สุดแล้ว รื้อฟื้นไม่ได้
The withdrawal of one’s case can be done under the power of the Attorney-General and once it is done, it becomes final and cannot be revived. 

           3.อัยการสูงสุด ไม่ต้องส่งคำสั่งถอนฟ้องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของอัยการสูงสุดเอง 
           The Attorney-General does not need to send his word of withdrawal of a case to the Royal Thai Police because it is the ultimate decision of himself.

         ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีอำนาจกระทำการใดๆ แต่กลับนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาเผยแพร่ และนำมาเป็นประเด็นรื้อฟื้นดคีที่จบไปนานแล้ว ซึ่งไม่เกิดประโยชน์แต่พระพุทธศาสนาและสังคมไทย นอกจากทำให้เกิดความแตกแยกและความวุ่นวายในสังคมอีกด้วย ขัดกับนโยบายปรองดองของชาติ

         Therefore, the Office of the Ombudsman Thailand does not have power to take any action. However, they disseminate mendacious pieces of information in order to revive the case adjudged a long time ago which does not benefit Buddhism and Thai society. Yet, in fact, it is against the harmonization policy of the nation because it will cause division and chaos in the society.

 

            ลูกศิษย์หลวงพ่อธัมมชโยจากทั่วประเทศ จึงมารวมตัวเพื่อแสดงความเห็นอย่างสุภาพชน และขอให้ทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินยุติการกระทำนี้ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติสืบไป

 

… กลุ่มลูกศิษย์รักหลวงพ่อ 21 ก.ค. 2558

 

            Thus, we, disciples of Luang Por Dhammajayo from the entire country, gather here to present our opinions as gentlefolk and would like the Office of the Ombudsman to cease this action which is completely unbeneficial in every way, in order for the nation to enjoy lasting peacefulness.

 

 

Group of disciples who love Luang Por Dhammajayo
July 21st, 2015

 

 

 Total Execution Time: 0.0038972496986389 Mins