อานิสงส์ของการเจริญธัมมานุสติ

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

 อานิสงส์ของการเจริญธัมมานุสติ

1.จิตของผู้เจริญธัมมานุสติ จะน้อมไปเพื่อตรัสรู้อนุตรธรรม

2.ทำให้มีความเคารพในพระธรรม

3.ทำให้มีศรัทธามากขึ้น

4.ทำให้มีสติ

5.ทำให้มีปัญญา

6.ทำให้มีบุญ

7.ทำให้มีความปีติปราโมทย์

8.ทำให้สามารถอดกลั้นทุกข์ได้

9.ทำให้ทนความกลัวอารมณ์ที่น่ากลัวได้

10.ทำให้มีความเป็นอยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

11.แม้ประสบกับสิ่งที่จะทำให้ล่วงละเมิดหรือทำความผิดได้ ก็จะเกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ประดุจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้า

12.ร่างกายของผู้ที่ธัมมานุสติครอบครองแล้ว ย่อมเป็นของควรแก่การบูชาของมนุษย์และเทวดาประดุจดังเรือนเจดีย์

13.หากยังไม่สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพาน ก็จะไปสู่สุคติ

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 

 

 Total Execution Time: 0.018222482999166 Mins