การเจริญมรณานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2558

 

 การเจริญมรณานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

            ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวว่า เมื่อเจริญมรณานุสติอย่างนี้แล้ว ไม่สามารถทำให้ได้ฌาน ทำให้ถึงเพียง “    อุปจารสมาธิ” แต่ในวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เมื่อปฏิบัติจริงๆ แล้ว สามารถทำให้ได้สมาธิในระดับที่เลยไปกว่าอุปจารสมาธิ โดยปฏิบัติดังนี้

            เมื่อระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ตลอดเวลา จนใจคลายจากสิ่งที่ยึดมั่น ถือมั่น ห่วงกังวล ภายนอก ความฟุ้งซ่านซัดส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ บรรเทาลง พร้อมบริกรรมว่า “    มรณํ มรณํ” หรือ “    ตาย ตาย” ไว้ที่ศูนย์กลางกาย แล้วพิจารณาว่า ทางแห่งความไม่ตายนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกาย นี้เอง แล้วทำใจให้หยุดนิ่ง ตั้งมั่นตรงศูนย์กลางกายนี้ จนใจรวมถูกส่วนตกศูนย์เข้าถึง “    ดวงปฐมมรรค” ได้ ต่อจากนั้นก็ดำเนินจิตเข้ากลางของกลางตามลำดับ เข้าถึงกายภายใน และ เข้าถึงพระธรรมกายในที่สุด

            เนื่องจากความตายเป็นสภาวะ จึงยากจะกำหนดบริกรรมนิมิตได้ แต่หากจะกำหนด ก็อาจใช้ศพคนตายเหมือนอสุภกัมมัฏฐานได้ แต่ต้องมีความตายเป็นอารมณ์จึงจะเป็นมรณานุสติ หากมีความไม่งามเป็นอารมณ์ก็จะกลายเป็นอสุภกัมมัฏฐานไป

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 Total Execution Time: 0.00096621513366699 Mins