อานิสงส์ของผู้ที่เจริญมรณานุสติ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2558

อานิสงส์ของผู้ที่เจริญมรณานุสติ

1.ทำให้เป็นผู้ขวนขวายในกุศลธรรม สนใจใฝ่ใจในธรรมชั้นสูง

2.ทำให้เป็นผู้ไม่ชอบความชั่ว หลีกเลี่ยงความชั่ว

3.ทำให้ไม่สั่งสมเสื้อผ้า เครื่องประดับหรือสิ่งของที่เกินความจำเป็น

4.ทำให้ไม่ตระหนี่หวงแหนข้าวของเครื่องใช้

5.ทำให้มีอายุยืน

6.ทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง

7.ทำให้เห็นความไม่เที่ยง (อนิจจสัญญา)

8.ทำให้เห็นความคงอยู่ไม่ได้ (ทุกขสัญญา)

9.ทำให้เห็นความไม่ใช่ตัวตน (อนัตตสัญญา)

10.ทำให้อยู่เป็นสุข

11.ทำให้ไม่กลัวตาย

12.ทำให้ไม่หลงสติในเวลาตาย

13.หากยังไม่สำเร็จพระนิพพานก็จะไปสู่สุคติ

 

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 Total Execution Time: 0.0010294675827026 Mins