อานิสงส์ของเทวตานุสติ

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์ของเทวตานุสติ

1. ทำให้เพิ่มพูนคุณธรรม 5 ประการ คือ

1.1ศรัทธา มีความเชื่อในการกระทำความดี

1.2ศีล มีความประพฤติดีทางกายวาจา

1.3สุตะ ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

1.4จาคะ มีการบริจาค เสียสละ ให้ทาน

1.5 ปัญญา มีการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการคิด ฟัง ภาวนา

 

2.ทำให้ได้รับสิ่งที่เทวดาในสวรรค์ปรารถนา

3.ทำให้เป็นสุขในการรอเสวยผลของบุญ

4.ทำให้เคารพตัวเอง

5.ทำให้เทวดาในสวรรค์นับถือ

6.ทำให้สามารถปฏิบัติสีลานุสติและจาคานุสติด้วย

7.ทำให้อยู่เป็นสุข

8.ทำให้เข้าถึงเทวโลก

            อนุสติทั้ง 6 ประการถือเป็นหลักการเจริญสมาธิที่มีความสำคัญที่จะช่วยทำให้ใจ ของเราเป็นกุศล เกาะเกี่ยวอยู่กับพระรัตนตรัย ขอให้นักศึกษาได้ลองนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้ผลการปฏิบัติของเราดียิ่งๆ ขึ้นไป

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 

 

 Total Execution Time: 0.0011341174443563 Mins