เมื่อบุคคลยังถอนเชื้อตัณหาไม่ได้

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

เมื่อบุคคลยังถอนเชื้อตัณหาไม่ได้

 

ยถาปิ มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห
ฉินฺโนปิ รุกฺโข ปุนเรว รูหติ
เอวมฺปิ ตณฺหานุสเย อนูหเต
นิพฺพตฺตตี ทุกฺขมิทํ ปุนปฺปุนํ.'

"เมื่อรากปราศจากอันตรายมั่นคงอยู่ ต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วย่อม
กลับงอกขึ้นได้ ฉันใด เมื่อบุคคลยังถอนเชื้อตัณหาไม่ได้ ทุกข์นี้ย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆฉันนั้น"

   

 

 

 ๒๘กรกฏาคม ๒๕๕๘
                  ARAMBOY

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0066591660181681 Mins