พุทธอุบัติ

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2558

 

 พุทธอุบัติ

            ดังที่กล่าวมาแล้วว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีเป็นเวลายาวนานหลายภพหลายชาติ ด้วยความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจและด้วยกำลังใจอย่างมาก ประกอบกับการฝึกฝนตนเองด้วยความอดทน ดังคำที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้เมื่อครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่ว่า

“    มารดาบิดามิได้เป็นที่เกลียดชังของเรา ทั้งยศใหญ่เราก็มิได้เกลียดชัง แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรามากกว่า”21)

สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้พระองค์ทรงมีพระปัญญาอย่าง กว้างขวาง เป็นพระสัพพัญญูรอบรู้ทุกสิ่ง และเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

 

            เมื่อพระพุทธองค์ทรงสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ก็จะเสด็จอุบัติขึ้นยังมนุสสภูมิ เพื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์จะไม่เสด็จอุบัติขึ้นในภพภูมิอื่นๆ หรือในทวีปอื่นๆ แต่จะเสด็จอุบัติขึ้นเป็นมนุษย์และตรัสรู้ที่ชมพูทวีปเท่านั้น และจะทรงเสด็จอุบัติขึ้นเฉพาะกัปที่เป็นอสุญกัปเท่านั้น โดยแต่ละพระองค์ที่อุบัติขึ้นนั้น ได้สร้างบารมีมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 อสงไขยกับแสนมหากัป เมื่อได้กล่าวมาถึงตอนนี้ นักศึกษาบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในความหมายของคำว่า อสงไขย มหากัป จึงจะได้กล่าวอธิบายคำเหล่านี้ต่อไป

-------------------------------------------------------------------

21) เอกนิบาตชาดก อปัณณกวรรค ทูเรนิทาน, ขุททกนิกาย ชาดก, มก. เล่ม 55 หน้า 79.

GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 

 Total Execution Time: 0.0072803020477295 Mins