เมื่อเอ่ยนาม “ดังตฤณ” แทบไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ทั้งในวงการผู้อ่านธรรมะ และนักอ่านทั่วไป คุณดังตฤณ มีข้อคิดจากหลักธรรมง่ายๆมาเสนอท่านผู้อ่านอย่างผู้รู้ ผู้เข้าใจเชิงลึก ด้วยภาษาเป็นเหตุเป็นผล ผ่านประสบการณ์การบ่มเพาะ และการศึกษาเรียนรู้ทั้งปริยัติ และปฏิบัติ จึงเป็นผลงานเขียนที่มีเสน่ห์ ที่เข้าถึงคนกลุ่มวัยต่างๆได้ดี
...อ่านต่อ
ใครๆ ก็รู้จักคุณหนูดี (วนิษา เรซ) จากหนังสือที่เธอเขียน ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออัจฉริยะ เรียนสนุก หรือ อัจฉริยะสร้างได้ และอีกหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับการสร้างความเป็นอัจฉริยะ เธอเคยได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น และเป็นนักศึกษาเกียรตินิยม เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ และ ๓.๙๐ และรางวัลนักเรียนตางชาติดีเด่น เคยเป็นผู้ชนะเงินล้านที่ ๑๕ ของรายการอัจฉริยะข้ามคืน
...อ่านต่อ
ผมอบรมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดระยะเวลาของการอบรม มันทำให้ผมเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่า “พระพุทธศาสนา” มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งในด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ใจผมมีความสุขมาก
...อ่านต่อ
อบรมธรรมทายาท และอุปสมบทหมู่ ร่นที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๔๓ ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
...อ่านต่อ
อบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ รุ่นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปริญญาโท สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ London School of Economics
...อ่านต่อ
คุณมกรเล่าว่า “แต่ก่อนผมเป็นคนห่างวัดมากครับ ไม่เคยสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเลย เพราะความที่เป็นคนชอบคิดชอบทำ ชอบประดิษฐ์ ชอบแก้ปัญหา ชอบหาเหตุผล ก็เลยคิดว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องไร้สาระ แล้วไม่เท่เอาเสียเลย ถ้าจะไปวัดเดี๋ยวจะสียฟอร์ม แต่ต้องยกความดีความชอบนี้ให้คุณแม่ครับ ที่พยายามหลอกให้ผมเข้าวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
...อ่านต่อ
เมื่อพูดถึงวันอาสาฬหบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่า เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา “
...อ่านต่อ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต อบรมธรรมทายาท และอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๔๖
...อ่านต่อ
“หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ ๒ ปี อาตมาสูญเสียครอบครัว และหันไปหาสิ่งที่ดีให้กับตนเองด้วยการท่องเที่ยวรอบโลก เพื่อแสวงหาครู หรือหมู่คณะ ไปทั้งที่สหรัฐอเมริกา และเดินทางจากฝั่งทะเลตะวันออก ข้ามทวีปไปฝั่งทะเลตะวันตก ไปชมพีระมิดของชาวมายัน เมื่อเดินทางไปมากเข้าๆ จึงคิดได้ว่า ซากปรักหักพังเหล่านี้ เป็นแค่ซากที่เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตายไปแล้ว แต่เราควรหาหมู่คณะด้านศาสนาที่มีชีวิต
...อ่านต่อ
พระริเวอร์ ภทฺทโก พระภิกษุชาวอังกฤษ ข้ามน้ำ ข้ามทะเล.. และข้ามมาเจอจุดเปลี่ยนที่ประเทศไทยในที่สุด
...อ่านต่อ
หนูศึกษาอยู่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา หนูเข้าวัดตั้งแต่ ๓ ขวบ ปัจจุบันหนูอายุ ๑๐ ปีค่ะ หนูดูจานดาวธรรม หนูเห็นพระที่ภาคใต้โดนระเบิด หนูรู้สึกอยากทำบุญมากค่ะ
...อ่านต่อ
สถานการณ์พระพุทธศาสนาในศรีลังกา กาลครั้งหนึ่ง เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ณ ประเทศศรีลังกา ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเกาะ มีน้ำล้อมรอบ เป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก ทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายล้วนมีความปลื้มปีติใจ ที่ได้สร้างบุญใหญ่ในดินแดนพระพุทธศาสนาแห่งนี้ และได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะ ได้ฟังธรรมจากสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ต่อมาภายหลัง พระพุทธศาสนาได้
...อ่านต่อ
การจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้น จะต้องสั่งสมบ่มบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วน แต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดมานั้น ต้องสร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ดังเช่น “ท่านคุณานันทะเถระ”
...อ่านต่อ
ประเภทของพระโพธิสัตว์ ๑. อนิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน จึงยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นเพียงแต่ตั้งใจจะสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถึงแม้จะมีน้ำใจเด็ดเดี่ยว ปรารถนามาเป็นเวลาช้านานหลายอสงไขยแล้วก็ตาม
...อ่านต่อ
ตอนที่ ๙ ความเป็นมาของท่านคุณานันทเถระภาคอรรถกโถจารย์ (ภาคพรรณนาความโดยพิสดาร ในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา)
...อ่านต่อ
ตอนที่ ๘ คุณานันทเถระ แบบอย่างของสามเณรผู้ได้โอกาส
...อ่านต่อ
ฝ่ายตรงข้ามท่านคุณานันทะ ได้อภิปรายโจมตีว่า พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานเยี่ยงคนอนาถา โดยมีเนื้อหาการบรรยายว่า การปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงอาพาธเป็นโรคท้องร่วงอย่างหนัก หลังจากเสวยเนื้อสุกรอ่อนที่ดาบสจุนทะทำมาถวาย บังเกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรง ในระหว่างทางไปเมืองกุสินารา ทรงเป็นลมและล้มลงหลายครั้ง
...อ่านต่อ
ประเด็นนี้ ผู้บรรยายฝ่ายตรงข้ามของท่านคุณานันทะได้กล่าวว่า พระรัตนตรัยไม่มีความพิเศษอะไรเลย การเข้าถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งนั้น เป็นสิ่งโง่เขลา
...อ่านต่อ
ฝ่ายตรงข้ามกับท่านคุณานันทะ ได้ยกประเด็นว่า พระสัพพัญญุตญาณไม่มีจริง และพระพุทธเจ้าไม่มีทิพยญาณ โดยยกหลักฐานจากพระไตรปิฎก ที่ปรากฎในคัมภีร์มหาวรรคว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร