การอยู่ครองเรือนมีภารกิจที่ต้องทำมาก ชีวิตครอบครัวจะต้องรับผิดชอบหลายสิ่ง
...อ่านต่อ
ธรรมเป็นเครื่องเจริญ หรือธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม
...อ่านต่อ
สิกขา หมายถึง ปฏิปทาที่ตั้งไว้เพื่อศึกษา เป็นเครื่องมือในการฝึกหัดกาย วาจา ใจ
...อ่านต่อ
ปาฏิหาริย์ หมายถึง การกระทำที่เกินวิสัยมนุษย์ธรรมดาจะกระทำได้
...อ่านต่อ
ทุจริต คือ ความประพฤติชั่ว สุจริต คือ ความประพฤติชอบ
...อ่านต่อ
โอวาทปาฏิโมกข์ คำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส
...อ่านต่อ
บุคคลใดมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ย่อมมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง
...อ่านต่อ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมี 2 จำพวก คือ ปุถุชนสาวก และอริยสาวก
...อ่านต่อ
พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันบุคคลผู้ปฏิบัติสามารถเห็นเองได้
...อ่านต่อ
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้ เป็นทางมาแห่งมหากุศล
...อ่านต่อ
ปฏิสันถาร หมายถึง การต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
...อ่านต่อ
บูชา หมายถึง การแสดงความนอบน้อมเคารพนับถือ เชื่อฟัง และพร้อมจะปฏิบัติตาม
...อ่านต่อ
บุคคลหาได้ยากมี 2 อย่าง คือ บุพการี และ กตัญูกตเวที
...อ่านต่อ
ธรรมอันทำให้งามทั้งกาย วาจา ใจ มี 2 อย่าง คือ ขันติ และ โสรัจจะ
...อ่านต่อ
ธรรมเป็นโลกบาล คือ ธรรมคุ้มครองโลก มี 2 อย่าง คือ หิริ และ โอตตัปปะ
...อ่านต่อ
ธรรมที่มีอุปการะมาก 2 อย่าง คือ สติ และ สัมปชัญญะ
...อ่านต่อ
ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผู้แนะนำสั่งสอน
...อ่านต่อ
อัปปมาทธรรม ความไม่ประมาท คือ การมีสติกำกับตัวอยู่เสมอ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร