ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี พราหมณ์ท่านหนึ่งในตระกูลอุทิจจพราหมณ์เจริญวัยแล้ว บวชเป็นฤาษี มีฤาษี ๕๐๐ เป็นบริวาร
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิคมแห่งชาวถูลูชื่อว่า อุตตรกา ในถูลูชนบท. ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้านุ่งห่มแล้ว ถือบาตรจีวร มีโอรสเจ้าลิจฉวีสุนักขัตตะ เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปบิณฑบาตที่อุตตรกานิคม,
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  ฤาษีผู้ทรงอภิญญาท่านหนึ่ง พำนักอยู่ในหิมวันตประเทศ ท่านมีปกติอยู่ด้วยสุขในฌาน
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ อยู่ใน พระนครพาราณสี  เศรษฐีผู้มีสมบัติมากท่านหนึ่ง ภรรยาของท่านคลอดบุตรเป็นชาย
...อ่านต่อ
เล่ากันมาว่า พระเถระนั้น  เป็นผู้มีปุญญาธิการอันกระทำไว้ดีแล้ว ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ สั่งสมบุญไว้เป็นอันมากในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๑ จากภัทรกัปนี้
...อ่านต่อ
เล่ากันมาว่า ในวันหนึ่ง ท่านพระลักขณเถระ ซึ่งเป็นพระภิกษุในจำนวนชฎิลหนึ่งพัน และท่านพระมหาโมคคัลลานเถระคิดว่า เราจะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์  จึงลงจากภูเขาคิชฌกูฏ
...อ่านต่อ
ได้ยินว่า บุรุษเข็ญใจคนหนึ่งในบ้านมหาคาม เลี้ยงชีวิตด้วยการขายฟืน. เพราะเหตุนั้นเขาจึงมีชื่อว่า ทารุภัณฑกมหาติสสะ. 
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี 
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล พระเจ้าอาทาสมุขครองราชย์สมบัติในกรุงพาราณสี  บุรุษผู้หนึ่งชื่อคามณิจันท์ ผู้เคยเป็นบาทมูลิกาของพระเจ้าชนสันธะผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอาทาสมุข คิดอย่างนี้ว่าธรรมดาว่าความเป็นพระราชานี้ ย่อมจะงดงามกับคนผู้มีวัยเสมอกัน
...อ่านต่อ
พระราชาเหลือบแลดูนางอุมมาทันตี ทันทีก็เกิดความเมาด้วยความเมาคือกิเลส ไม่อาจจะดำรงสติไว้ได้ จนไม่สามารถจะจำได้ว่า เรือนหลังนี้ เป็นของท่านอภิปารกเสนาบดี.
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ในแคว้นสีวี พระราชาทรงพระนามว่า สีวี ทรงครอบครองราชสมบัติ ในอริฏฐบุรีนคร. พระองค์มีราชโอรสซึ่งเกิดจากพระครรภ์ของพระอัครมเหสี  พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลาย พากันขนานพระนามพระราชโอรสนั้นว่า สีวิกุมาร. 
...อ่านต่อ
พระดาบสเมื่อพวกเขาขอร้องจึงรับว่า ได้ ถ้าอย่างนั้น เราจักทำสัจกิริยา แล้ววางมือลงที่ศีรษะยัญญทัตตกุมาร จึงได้กล่าวสัจจาธิษฐานว่า   เราเป็นผู้มีความต้องการบุญ ได้มีจิตเลื่อมใสประพฤติพรหมจรรย์อยู่เพียง ๗ วัน
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามว่า โกสัมพิกะ ครองราชสมบัติอยู่ในพระนครโกสัมพีแคว้นวังสะ ครั้งนั้น ณ นิคมแห่งหนึ่งมีพราหมณ์สองคนมีสมบัติคนละ ๘๐ โกฏิ
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี ชฎิลโกงผู้หนึ่งเป็นดาบสหลอกลวง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตำบลหนึ่ง กุฎุมพีคนหนึ่ง ช่วยสร้างศาลาในป่าให้ดาบสนั้น
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  พระองค์มีพระโอรสที่ประสูติจากพระสสจลา ทรงศึกษาไตรเพทและศิลปะทุกอย่าง
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัต เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระโอรสของพระองค์ทรงพระนามว่า " ทุฏฐกุมาร"มีสันดานกักขฬะ
...อ่านต่อ
เมื่อนางยักษิณีสิ้นชีพลง มาณพผู้เป็นบุตรได้ทำฌาปนกิจ แล้วพาพราหมณ์ผู้เป็นบิดาไป นครพาราณสี
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี ทรงบำเพ็ญมหาทาน. พระองค์มีคนเฝ้าพระราชอุทยานคนหนึ่ง ชื่อสุมังคละ.
...อ่านต่อ
มีเรื่องเล่าว่า ในนครเวสาลี มีกษัตริย์ลิจฉวีอยู่ถึง ๗ พัน ๗ ร้อย ๗ พระองค์ . กษัตริย์ลิจฉวีเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้มีความใส่พระทัยในการถามและการโต้ตอบ. ครั้งนั้น นิครนถ์ผู้ฉลาดในวาทะ ๕๐๐ วาทะ คนหนึ่ง  มาถึงพระนครเวสาลี
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล  ณ เมืองพาราณสี แคว้นกาสี มีตระกูลพราหมณ์ ชื่อว่า ธรรมปาละ. ในตระกูลพราหมณ์นั้นมีคนอยู่หกคนได้แก่ พราหมณ์ พราหมณี บุตร ธิดา ลูกสะใภ้ และทาสี  พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้มีความยินดีในการเจริญมรณานุสสติ. 
...อ่านต่อ
พระเทวทัตตอบว่า จงฆ่าชนิดถอนรากถอนโคน แต่พระบิดาของข้าพเจ้าไม่ควรฆ่าด้วยศาสตรามิใช่หรือ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร