(นำ) (หันทะ มะยัง ภาระสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดภารสุตตคาถากันเถิด.)
...อ่านต่อ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดติลักขณาทิคาถากันเถิด.) เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ;
...อ่านต่อ
บทนี้ว่าด้วยสามัญลักษณะ ๓ ประการ นิยมสวดในงานศพ, คาถากล่าวถึงขันธ์ ๕ ว่าเป็นภาระหนัก
...อ่านต่อ
(นำ) (หันทะ มะยัง ปัพพะโตปะมะคาถาโย ภะณามะ เส.) (เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถาว่าด้วยข้ออุปมาด้วยภูเขากันเถิด.)
...อ่านต่อ
เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดคาถาว่าด้วยที่พึ่งที่ระลึก อันเกษมและไม่เกษมกันเถิด.
...อ่านต่อ
สรณคมนปาฐะ บทว่าด้วยการอ้างพระรัตนตรัยเป็นที่พี่ง, อัฏฐสิกขาปทปาฐะ บทว่าด้วยศีล ๘ ข้อ,
...อ่านต่อ
บทนี้ใช้สวดเพื่ออุทิศบุญกุศลให้สรรพสัตว์ มีส่วนได้ทั่วหน้ากัน
...อ่านต่อ
ข้าฯ ขอน้อมไหว้ พระเจดีย์ในทั่วทุกสถาน ทั้งพระปะระมะ ธาตุพระทรงญาณ ซึ่งประดิษฐาน โอฬารรูจี
...อ่านต่อ
บทนี้ใช้สวดสําหรับพิจารณาปัจจัย ๔ ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียด
...อ่านต่อ
เมื่อประธานจุดธูป เทียน พึงนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมกัน ประธานนำ ว่าตามพร้อมกัน... โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล