พระธรรมกิตติวงศ์ ปราชญ์ของแผ่นดิน ชีวิตและงาน พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙) นามเดิม ทองดี นามสกุล สุรเดช เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ก. พ. ๒๕๔๗ ที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร อายุ ๑๔ ปี
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณท่านฯ พระวิสุทธาธิบดี พระมหาเถระผู้รับธุระงานพระพุทธศาสนายิ่งด้วยคุณธรรม
...อ่านต่อ
พระวิสุทธาธิบดี ( วีระ ภทฺทจารี เปรียญธรรม 9 ประโยค ) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
...อ่านต่อ
เมื่อเอ่ยถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พุทธศาสนิกชนย่อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
พระมหาเถระ … ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาแห่งธรรม พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปูชนียภิกขุผู้ยังคุณูปการแก่พระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
...อ่านต่อ
เนื่องในวาระโอกาสจะฉลองอายุครบ 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน
...อ่านต่อ
เนื่องในวาระโอกาสจะฉลองอายุครบ 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน
...อ่านต่อ
เนื่องในวาระโอกาสจะฉลองอายุครบ 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2549 ที่จะถึงนี้ ด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงพุทธศานิกชนที่มีความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณท่าน จะได้ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลกาลนี้ร่วมมุทิตาจิต น้อมสักการะท่านด้วยความเคารพยิ่ง
...อ่านต่อ
เนื่องในวาระโอกาสจะฉลองอายุครบ 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2549 ที่จะถึงนี้ ด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงพุทธศานิกชนที่มีความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณท่าน จะได้ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลกาลนี้ร่วมมุทิตาจิต น้อมสักการะท่านด้วยความเคารพยิ่ง
...อ่านต่อ
ชาติภูมิ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุโ ป.ธ. ๙)สถานะเดิม ชื่อ ช่วง นามสกุล สุดประเสริฐ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ชาติภูมิ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุโ ป.ธ. ๙) สถานะเดิม ชื่อ ช่วง นามสกุล สุดประเสริฐ เกิดวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันพุธขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู ณ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ อธิบดีสงฆ์วัดยานนาวา พระมหาเถระแห่งสังฆมณฑล ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ อธิบดีสงฆ์วัดยานนาวา พระมหาเถระแห่งสังฆมณฑล ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาพรหมวิหารธรรม เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรที่งดงาม พระผู้มุ่งอุทิศชีวิตถวายไว้ในพระพุทธศาสนา นำพาพุทธศาสนิกชนให้ตั้งอยู่ในหลักธรรมคำสั่งสอน เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความมุ่งมั่นเสียสละมากมายบำเพ็ญประโยชน์แก่ตน ทั้งเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนมายาวนาน จนเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ทั้งภายในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานถวายสักการะ
...อ่านต่อ
มุทิตา 85 ปี พระพุทธิวงศมุนี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระเดชพระคุณ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง นับเป็นสมเด็จพระราชาคณะ รูปที่ ๙ เป็นอีกรูปหนึ่งแห่งสังฆมณฑล ที่ทรงคุณธรรมอันเลิศและดำรงประโยชน์ยิ่ง จนเป็นทีประจักษ์แจ้งให้ทราบกันในปัจจุบัน
...อ่านต่อ
เพชร..นับเป็นสุดยอดแห่งอัญมณี รัตนชาติสูงค่าที่ปรารถนาของผู้คนทั้งหลาย
...อ่านต่อ
พระธรรมกิตติวงศ์เพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนา เรืองรองความเลิศล้ำ วิชาชาญ ปราชญ์เปรื่องภาษาสาร เพริศแพร้วโดยมุ่งมั่นปณิธาน ธรรมสู่ พระ คือ รัตนะแก้ว วิชากล้า เปรียญธรรม.
...อ่านต่อ
ในเดือนตุลาคมของทุกปี สิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นศิริมงคลรวมทั้งย่อมได้รับการอนุโมทนาสาธุการยิ่งด้วยนั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล