วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ World-PEC ครั้งที่ ๑ ปรากฏการณ์คลื่นแห่งธรรมนำสู่สันติภาพโลก

เรื่องเด่น

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ศูนย์ภาพนิ่ง

 

 

 

          โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World Peace Ethics Contest) หรือ World-PEC ครั้งที่ ๑ ที่ผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ นับเป็นปรากฏการณ์ ครั้งสำคัญของโลก ที่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เริ่มต้นแผ่ขยาย "คลื่นพลังแห่งสันติสุข" ไปสู่จิตใจของชาวโลก อันจะเป็นทางมาแห่งสันติภาพโลก อันยั่งยืน ที่มิใช่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป

 

 

                การสอบตอบปัญหาธรรมะครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า เป็นความรู้สากล ที่มนุษย์ทุกคนสามารถศึกษาได้ เพราะหากแม้การสอบครั้งนี้จะ มีผู้เข้าสอบจากทั่วโลกถึงกว่า ๖๐ เชื้อชาติ แต่ความแตกต่างในเรื่องของภาษา และความเชื่อ กลับมิได้เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาธรรมะเลยแม้แต่น้อย เพราะผู้เข้าสอบ ที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาธรรมะได้เป็น อย่างดี และยังตระหนักถึงความสำคัญ ในการนำธรรมะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

           ดังนั้น ธรรมะจึงเป็นความรู้ที่มิได้ถูกจำกัด หรือหวงแหนไว้สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น แต่เป็นความรู้ที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขทั้งต่อตนเอง สังคมและโลกใบนี้ การศึกษาธรรมะ ของพระพุทธองค์จึงมิใช่สิ่งที่จะไปลบล้าง หรือเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ดั้งเดิม แต่ตรงกันข้ามจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ทุกคน ได้เรียนรู้วิธีการสร้างความดีได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการ ที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก ซึ่งเป็นความรู้ที่ชาวโลกกำลังแสวงหา และรอคอยมานานแสนนาน

 

 

ศาสตร์และศิลป์เพื่อชาวโลก

 

 

            "พุทธศาสตร์" คือ ศาสตร์และศิลป์เพื่อการสร้างสันติภาพโลก ที่มุ่งสอนให้มนุษย์ทุกคนสามารถ อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข โดยไม่เบียดเบียน ทำร้าย ทำลายกัน ให้สมกับคำว่า "มนุษย์" คือ ผู้มีใจสูง ที่ควรต้องดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความดีงาม ไม่ปล่อยกายปล่อยใจให้มัวเมาไปตามอำนาจกิเลส ตามความปรารถนาของตนเอง โดยไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ยากของ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จนเป็นเหตุให้โลกของเราต้องร้อนเป็นไฟดังเช่นทุกวันนี้

           ด้วยเหตุนี้เอง มนุษย์ทุกคนจึงควรหันมาศึกษา ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนา ที่จะสอนให้ชาวโลกได้ตระหนักว่า อย่างน้อยมนุษย์ทุกคนต้องมีเป้าหมายชีวิตอยู่ ๒ ระดับด้วยกัน คือเป้าหมายบนดิน หมายถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ให้ประสบความสุขความสำเร็จ และเป้าหมายบนฟ้า คือชีวิตในภพชาติหน้า ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามคติ ความเชื่อของแต่ละศาสนา แต่อย่างน้อยมนุษย์ทุกคน ก็มีเป้าหมายแรกร่วมกัน คือ ความปรารถนาที่จะอยู่ อย่างมีความสุขและปลอดภัยบนโลกใบนี้ ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อ เมื่อมนุษย์ทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ศาสตร์ และศิลป์แห่งการอยู่ร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ในระดับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ไปจนถึงระดับโลก ซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้ล้วนมีอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น

 

World-PEC รูปธรรมสู่สันติภาพโลก

 

 

             นับเป็นความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ผู้ปรารถนาจะให้สันติภาพที่แท้จริงบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ท่านจึงดำริให้มีการสอบตอบปัญหาธรรมะ World-PEC ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้หนังสือครอบครัวอบอุ่น (สำหรับการสอบภายในประเทศ) และหนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการ (สำหรับการสอบนานาชาติ) ของพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย มาเป็นเนื้อหาสาระในการสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวโลกได้มีโอกาสศึกษา คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างความอบอุ่น ขึ้นภายในครอบครัว และความสงบสุขของสังคมประเทศชาติ จนนำไปสู่สันติภาพของโลกในที่สุด

           ทั้งนี้ หลักธรรมที่อยู่ในหนังสือครอบครัวอบอุ่น และมงคลชีวิต ๓๘ ประการนั้น จะเป็นเสมือนกับ "คู่มือชีวิต" ที่จะสอนให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม โดยเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดของ สังคม คือ ครอบครัว เพราะการครองคู่ของหญิงชาย หากไม่มีคุณธรรมที่เสมอกัน หรือขาดการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันแล้ว ก็คงยากที่จะครองรักอยู่ด้วยกันได้ อย่างยืนยาวและมั่นคง เมื่อสถาบันครอบครัวแตกร้าว เยาวชนส่วนใหญ่ จะเติบโตขึ้นมาโดยขาดต้นแบบที่ดี และขาดผู้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาสังคม มากมายที่แก้ไข เท่าไรก็ไม่มีวันจบสิ้น และเป็นปัญหาคู่โลกของเรามา ทุกยุคทุกสมัย

 

 

 

 

 

 

              ดังนั้น ตราบใดที่สันติสุขภายในครอบครัว ยังไม่บังเกิดขึ้น ตราบนั้นโลกจะไม่มีวันเกิดสันติภาพขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ การสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก World-PEC จึงเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกของเรา เพราะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และเป็นรูปธรรมมากที่สุด ด้วยการเติมธรรมะซึ่งเป็นความรู้สากล เข้าไปสู่สถาบันครอบครัว ให้มนุษย์ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ได้รู้จักและเข้าใจ ถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ในการช่วยกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่น โดยเริ่มต้นที่ตนเอง และขยายไปสู่สมาชิกทุกคนภายในบ้าน ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีดำริให้แปลหนังสือครอบครัวอบอุ่นเป็นภาษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นตำราในการสอบ World-PEC ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งโลก เพราะหนังสือเล่มนี้เป็นธรรมะในเชิงประยุกต์ ที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย โดยนำเสนอหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาครอบครัวที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ ทุกครอบครัวจำเป็นต้องศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อแม่ ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นครูคนแรกให้กับลูก อันเป็นการปูพื้นฐานก่อนที่จะก้าวไปสู่การเรียนรู้มงคลชีวิต ๓๘ ประการต่อไป

 

ขยายคลื่นแห่งธรรมสู่ใจชาวโลก

 

 

                 การสอบตอบปัญหาธรรมะ World-PEC ครั้งที่ ๑ คือจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ ในการนำประทีปแห่งดวงปัญญา ไปจุดไว้ในกลางใจของชาวโลก นับเป็นวิธีลัดในการแก้ปัญหาของโลก ได้อย่างประหยัดสุดประโยชน์สูง เพียงแต่ต้องอาศัยระยะเวลา การทำงานที่ต่อเนื่อง และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการช่วยกันแผ่ขยายความรู้อันทรงคุณค่า ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปให้กว้างไกลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการขยายคลื่นแห่งธรรมะ ที่เป็นกระแสแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ ให้ค่อยๆเข้าไปแทรกซึม เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิด คำพูด ตลอดจนพฤติกรรมของชาวโลก ให้เป็นไปในทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

                 และนับจากวันนี้เป็นต้นไป พวกเราทุกคนต้องเริ่มต้นคิดหาวิธีการแล้วว่า จะทำอย่างไรให้ การสอบ World-PEC ในครั้งหน้า มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งภายใน และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เพราะ ณ วันนี้ ยังมีชาวโลกอีกหลายพันล้านคน ที่กำลังรอคอยสิ่งดีๆ นี้อยู่ ซึ่งถ้าหากพวกเราทุกคน ได้ช่วยกันอย่างสุดกำลัง เมื่อนั้นความหวังที่จะได้เห็นสันติภาพของโลก บังเกิดขึ้นในยุคของเรา ก็คง มิใช่ความฝันที่เลื่อนลอยอีกต่อไป แต่จะเป็นความหวังที่เป็นรูปธรรม ภายใต้สองมืออันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคน

 

                 นอกจากนี้ เหตุที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน ก็มิใช่เพียงเพื่อสร้างสันติภาพโลกเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า นั่นคือ การได้ทำหน้าที่ในฐานะ "นักสร้างบารมี" ผู้มีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์ ที่คอยทำหน้าที่กัลยาณมิตรชี้บอกหนทางสว่าง เพื่อปิดนรก เปิดสวรรค์ และหนทางพระนิพพานให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตามรอยมหาปูชนียาจารย์วิชชาธรรมกาย ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม..

 

 

ประเภทนานาชาติ ภาคภาษาไทย / ลาว

 

ชนะเลิศรางวัลที่ ๑
รองชนะเลิศรางวัลที่ ๒
รองชนะเลิศรางวัลที่ ๓
ปิยวรรณ์ ติ๊บแก้ว 
ศูนย์สอบ " ศูนย์ปฏิบัติธรรม
บริสเบรน ประเทศออสเตรเลีย"

วิมลรัตน์ เปล่งเจริญศิริชัย
ศูนย์สอบ "วัดพุทธแอนเวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม"

สุนีย์ วงษ์น้อย 
ศูนย์สอบ "วัดพุทธแอนเวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม"

 

ประเภทนานาชาติ ภาคภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ / จีน)

ชนะเลิศรางวัลที่ ๑

รองชนะเลิศรางวัลที่ ๒

รองชนะเลิศรางวัลที่ ๓

ฌอน แอนดรู คีเฝอะนี 
ศูนย์สอบ"มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด
"วัดพระธรรมกาย
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
หลี่ เสียน จื้อ
ศูนย์สอบ
" ศูนย์ปฏิบัติธรรม
สิงคโปร์ ประสิงคโปร์ "

ร.ศ.หรู จิ้ง 
ศูนย์สอบ
" วัดต้าฉือ มณฑลเสฉวน ประเทศจีน "

ไป๋ สู เจวียน
ศูนย์สอบ
"วัดฝากวาง" "วัดพระธรรมกาย" แคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา "

 

ประเภทภายในประเทศ


ศูนย์สอบธุดงคสถานล้านนา จ.เชียงใหม่


ชนะเลิศรางวัลที่ ๑

๑. ผ.ศ.นพ.สุรินทร์ จิรนิรามัย
๒. ร.ศ.ดร. พานี ศิริสะอาด
๓. นพ.บูรณินทร์ ชีวสกุลยง


ศูนย์สอบ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


รองชนะเลิศรางวัลที่ ๒

๑.บุษกร บูลย์ประมุข
๒. วิรุฬห์ บูลย์ประมุข
๓. พญ.วราภรณ์ บูลย์ประมุข

ศูนย์สอบ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


รองชนะเลิศรางวัลที่ ๓

๑. อ.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
๒. ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
๓. กานดา แสงทองพินิจ
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล