วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธคู่สังคมไทย

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
กองบรรณาธิการ

 

 

 

         “วัฒนธรรม” คือ ข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของมวลมนุษยชาติ ซึ่งหากสังคมใดมีวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม ก็ย่อมจะช่วยหล่อหลอมให้สังคมนั้นบังเกิดความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างยั่งยืน สำหรับสังคมไทยของเรามีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างแนบแน่นยาวนาน เพราะชนชาติไทยส่วนใหญ่ นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล จนกระทั่งคำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันกลายเป็น “วัฒนธรรมชาวพุทธ” ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
         โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย อันเกิดจากดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นโครงการที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย เพื่อให้เป็นสังคมสมดุล ที่เจริญทั้งด้านวัตถ ุและจิตใจควบคู่กันไป ซึ่งวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามประการหนึ่งก็คือการทำบุญตักบาตร ที่เป็นการนำคำสอนเรื่องทานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแปรสู่กิจกรรมในวิถีชีวิตของผู้คน และกิจกรรมคือการตักบาตรนี้จะช่วยพัฒนานิสัยที่ดีหลายๆ ประการให้ เกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก เช่น นิสัยโอบอ้อมอารี มีจิตใจเมตตา เสียสละ รักการให้ รวมถึงมีความเคารพ คือ ตระหนักใน คุณความดีของผู้อื่น โดยเฉพาะความเคารพใน พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามเช่นนี้ เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้ให้เป็นกิจวัตรของชนชาติไทยตลอดไป เหมือนดังเช่นโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ที่รณรงค์ให้มีการจัดตักบาตรทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ส่งผลให้พุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศบังเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอด วัฒนธรรมชาวพุทธ และปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาอันเป็นที่รักยิ่ง และเช่นเคยในฉบับนี้จะได้นำภาพมหาปีติจากการจัดกิจกรรมตักบาตร ในจังหวัดต่างๆ มาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ด้วยความปีติเบิกบานกันอีกครั้ง ดังนี้

 

 

                       ๑) วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ถนนกิตติขจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูปขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสุทธินันท์ หลวงศรี นายอำเภอเสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้น ได้จากความร่วมแรงร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ศูนย์กัลยาณมิตรพระนครศรีอยุธยา ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วเสนา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เด็กดี V-Star จากโรงเรียนบางบาล โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
            

 

                        ๒) วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๑ รูปขึ้น โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งเป็นการตักบาตรครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่สร้างเมืองนนทบุรีมาเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา ภาพความสำเร็จ ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จาก ความร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรีและหน่วยราชการ สมาคมรัตตัญญูปากเกร็ด สมาคมเรียนรู้คู่รอยยิ้ม เทศบาลนครปากเกร็ด ชมรมสายใยสัมพันธ์เมืองนนท์ ชมรมคนดี ศรีนนท์บางบัวทอง กลุ่ม ผู้นำบุญภาคนครหลวง ๕ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กองพันทหารรักษาพระองค์ที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมการสื่อสารทหาร เหล่าเยาวชนรุ่นใหม่ เด็กดี V-Star จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
            

 

                        ๓) วันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ถนนอุบล อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีการตักบาตรพระ ๒,๕๕๑ รูปขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเสนีย์ จิตตเกษม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้จาก ความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายองค์กรชาวพุทธจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมบัณฑิตรัตน์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สหพันธ์รวมใจ ไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
            

 

                         ๔) วันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ บริเวณวงเวียนปลาโลมา ถึงศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๐๐๐ รูป โดยได้รับ ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสิริปริยัติวิกรม รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภาพความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมและ สิ่งแวดล้อมโลก ศูนย์กัลยาณมิตรพัทยา สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
            

 

                        ๕) วันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ บริเวณถนน ราเมศวร์ จังหวัดพัทลุง ได้มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง บริษัทหาดทิพย์ จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนา ชมรมแก้วตะวันจังหวัดพัทลุง สมาคมบัณฑิตรัตน์ ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ ภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
            

 

                          ๖) วันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ สี่แยกสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้จัดตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูปขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ รับเกียรติจากนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกและนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ชมรมอุดรร่มธรรม ชมรมอุดรใจใส สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ องค์กรภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ โรงพยาบาล สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
             วัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามจะคงอยู่ได้ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของชาวพุทธที่จะลงมือปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะวัฒนธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือดีงามแค่ไหน หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่บังเกิดผล ดังนั้น จึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป รวมถึงการทำบุญตักบาตรอื่นๆ ในวิถีชีวิตประจำวันด้วย เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ที่เราทุกคนตั้งใจปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนี้ จะช่วยรักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาไว้ได้ เปรียบเสมือนเปลือกไม้อันแข็งแรง ที่ช่วยรักษาแก่นไม้ อันทรงคุณค่าเอาไว้ ฉันนั้น

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 73 พฤศจิกายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร