วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โอวาทสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ทบทวนบุญ ๔

เรื่อง : จันทร์ซีโร่

 

 

โอวาทสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

เนื่องมนพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

          วันนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร คณะพระธุดงค์ไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๐ รูป ได้อัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำมาถวายสถิตประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาตมภาพในนามของเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และคณะสงฆ์ภิกษุสามเณร ศรัทธาสาธุชนแห่งวัดปากน้ำ ต้องขอขอบพระคุณอนุโมทนากับท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ศรัทธาสาธุชน และคณะกัลยาณมิตร ที่ได้มีเมตตาถวายหลวงพ่อทองคำดั่งที่ว่านี้ ซึ่งคณะวัดพระธรรมกาย มีความเคารพ นอบนบ นับถือบูชาในหลวงพ่อวัดปากน้ำ ซึ่งท่านเจ้าคุณ คณะสงฆ์ และกัลยาณมิตร เรียกขานว่าหลวงปู่วัดปากน้ำ จึงได้สละมอบรูปหล่อทองคำให้กับวัดปากน้ำ ด้วยท่านทั้งหลายนั้นถือว่า วัดปากน้ำกับวัดพระธรรมกายเป็นวัดพี่วัดน้อง หรือเสมือนหนึ่ง ว่าเป็นวัดเดียวกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

          งานครั้งนี้เป็นงานใหญ่ ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่า หลวงปู่หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นผู้ที่ค้นพบวิชชาธรรมกาย ความจริงวิชชาธรรมกายนั้นมีอยู่แล้ว ในพระไตรปิฎกมีปรากฏอยู่ หลายแห่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องพระธรรมกาย ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ก็มีพูดถึงเรื่องพระธรรมกาย และในฝ่ายของมหายาน ซึ่งตามที่พระจีนหรือญี่ปุ่นเขียนเป็น ภาพฝาผนังไว้ ก็เห็นเป็นเรื่องของพระธรรมกาย เขียนเป็นพระพุทธรูปใหญ่แล้วก็มีองค์เล็ก อยู่กลางตัวของพระพุทธรูปนั้น นั้นก็คือพระธรรมกาย แต่พระธรรมกายนี้ได้หายไปเป็นเวลา ช้านาน คือไม่มีผู้สืบต่อ ไม่มีผู้สอน หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ค้นคว้าค้นพบเห็นประจักษ์ ในพระธรรมกาย แล้วจึงนำมาประกาศ มาเผยแผ่ ให้ได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์ทั่วสังฆมณฑล และเผยแผ่ไปยังนานาอารยประเทศ

          เมื่อท่านทั้งหลายได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ในงานอันเป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลอย่างนี้ ท่านทั้งหลายก็จงนำคุณธรรมของหลวงพ่อไปประพฤติปฏิบัติ หลวงพ่อสอนในเรื่องพระธรรมกาย ให้ทำใจให้สงบอยู่ที่ฐานที่ ๗ ให้มองเห็นดวงแก้ว ให้มองเห็นพระธรรมกาย อันนั้นแหละเป็นความประสงค์ เป็นความมุ่งหมายที่หลวงพ่อตั้งอกตั้งใจสอน เมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นส่วนเบื้องต้นอย่างนี้แล้ว หลวงพ่อก็มีวิธีที่จะสอนสืบต่อไป

          ถ้าพูดถึงธรรมะ หลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่า ประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐ นัก อันนี้ก็หมายความว่า หลวงพ่อสอนให้รู้จักประกอบเหตุ สังเกตผล ก็คือให้เราท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญา ให้รู้จักเหตุ รู้จักผล และสอนให้มีขันติ อดทน เมื่อรู้จักเหตุ รู้จักผล ซึ่งเป็นตัวปัญญา และรู้จักอดทนซึ่งเป็นตัวขันติแล้ว และปฏิบัติอยู่อย่างนี้ ท่านทั้งหลายก็จะได้รับความสุข ความสงบ ความร่มเย็นแน่นอน

          คุณธรรมที่สูงส่ง ๒ อย่าง คือ หนึ่งขันติ สองนิพพานะ พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า ยอดเยี่ยม เป็นยอดของธรรม เป็นบรมธรรม ที่หลวงพ่อบอกว่าให้ประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐนัก ก็คือคุณธรรม ๒ ประการนี้เอง ซึ่งเราทั้งหลายต้องมีขันติ ไม่ว่าจะทำอะไร ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเรียนหนังสือก็ต้องใช้ขันติ โตขึ้นมาประกอบสัมมาอาชีวะ ก็ต้องใช้ขันติ ทุกอย่างใช้ขันติทั้งนั้น กระทั่งวันนี้ท่านทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกันในการ อัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อขึ้นประดิษฐานนี้ ท่านก็ต้องได้รับความลำบากตรากตรำไม่ใช่ น้อย ต้องนั่งตามถนนหนทาง ตากแดดบ้าง ร้อนบ้าง เย็นบ้าง ได้รับประทานอาหารบ้าง ไม่ได้รับประทานบ้าง ท่านทั้งหลายก็ต้องใช้ขันติ จึงได้ความสำเร็จ ได้กุศลผลบุญ และ อีกประการหนึ่งคือนิพพานะ คือการดับเย็น คนเราถ้าใจเย็นและเย็นใจ มันสบาย นั่งที่ไหน ก็นั่งได้ นอนที่ไหนก็นอนได้ เหมือนอย่างกัลยาณมิตรเทพบุตรเทพธิดาที่นั่งตามถนนหนทาง แดดร้อนบ้างไม่ร้อนบ้าง ก็ไม่รู้สึกอะไร เพราะใจเย็นใจเป็นบุญเป็นกุศล คุณธรรมอันนี้ทำให้ มีความสุข มีความสงบ มีความร่มเย็น และถ้าถึงที่สุดก็สามารถดับกิเลสตัณหาได้ เข้าถึงความสงบร่มเย็นอย่างแท้จริง

          ขอประกาศขอบพระคุณคณะวัดพระธรรมกาย ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาส ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ คณะกัลยาณมิตรแห่งวัดพระธรรมกาย ที่ได้เมตตานำหลวงปู่ทองคำมาประดิษฐานอยู่ ณ ที่นี้ และอาตมภาพขอเรียนว่า ท่านทั้งหลายเมื่อได้นำหลวงปู่มาประดิษฐาน ณ ที่นี้แล้ว ก็คงจะไม่ทิ้งเสียทีเดียว คงจะต้องคอยดูแลรักษาต่อไป ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ ต่อไป

          ในที่สุดนี้ อาตมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ มีท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี เป็นต้น เป็นประธาน ขออำนวยอวยพรโดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ้างอำนาจบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ จงมาดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองท่านทั้งหลาย ขอทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองไพศาลในพระศาสนา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ และมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบ ขอจงสำเร็จสมความประสงค์ ในสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล