วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำ

 

ทบทวนบุญ ๑

เรื่อง : จันทร์ซีโร่

 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

     พระพุทธธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความล้ำเลิศยิ่งนัก สามารถทำให้ บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจริงและเข้าถึงจริง กลายเป็น บุคคลผู้ประเสริฐอันมหาชนเทิดทูนบูชา เฉกเช่น พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ และเป็นพยานยืนยันว่า พระพุทธธรรมคำสอนนั้นมิใช่ เพียงความรู้ในตำราที่จะทำให้เรา "รู้ได้" เท่านั้น แต่ยังสามารถ "เข้าถึงได้" อีกทั้งก่อให้เกิดความดีอันประเสริฐแก่ผู้ปฏิบัติจริง สร้างความมั่นใจแก่ ผู้ปฏิบัติตาม และกลายเป็นการจุดประกายแห่ง ความสว่างไสวในการแผ่ขยายพระพุทธธรรมคำสอน และแนวทางที่ถูกต้องของการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธ ตลอดจนผู้มาศึกษาเรียนรู้ทั่วโลก จนเกิดแรง ศรัทธาของมหาชนทั้งหลายร่วมกันหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำขึ้นมา ประดุจเป็นอนุสาวรีย์แห่ง คนดีที่ผู้คนทั้งหลายจักพึงดำเนินรอยตาม

 

รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

          รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์นี้ มีการประกอบพิธีหล่อขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ณ วัดพระธรรมกาย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวกันว่า เมื่อมีการแจ้งข่าวการหล่อรูปเหมือนทองคำครั้งนั้น ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศก็ได้หลั่งไหลไปร่วมกันถวายทองคำของตน ด้วยความปีติยินดีอย่างล้นหลาม บ้างก็ชักชวนกันไปร่วมประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ อย่างเนืองแน่น เพราะต่างตระหนักว่า พระเดช-พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นบุคคล ผู้ควรบูชา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษ อันสูงส่ง แม้ท่านจะพบทางหลุดพ้นแล้ว แต่แทนที่ท่านจะปลีกตัวออกแสวงหาความวิเวก อยู่ลำพังตาม ป่าเขา และหลีกเร้นปฏิบัติตนไม่ข้องแวะกับชาวโลก แต่ท่านกลับมีเมตตากรุณาอย่างมหาศาลที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมเมือง ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า อุทิศตนเพื่อการ เทศนาสั่งสอนและการปฏิบัติธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว แม้จะต้องพบกับความไม่เข้าใจของคนบางกลุ่ม แต่กระนั้น เกียรติคุณตลอดจนบารมีธรรมของท่านกลับ ขจรขจายกว้างไกลไปทั่วโลก และแม้ท่านจะละสังขาร ไปกว่า ๕๐ ปี แล้วก็ตาม แต่มีบุคคลจำนวนมาก ได้พบกับอานุภาพแห่งธรรมที่ท่านได้เทศน์สอนและ เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตาม จนเกิดความเจริญรุ่งเรือง ในชีวิตธุรกิจการงานมาจนปัจจุบัน

          ประเทศหรือสังคมใดที่มีความเจริญ ล้วนย่อม ยกย่องบัณฑิตนักปราชญ์ผู้เป็นคนดีมีศีลธรรม ทั้งนี้ ทุกคนย่อมตระหนักดีว่า อนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ ใด ๆ ไม่ใช่แค่เพียงแสดงความงดงามและมีค่าของ วัตถุที่สร้างขึ้นเท่านั้น แต่หากมุ่งประกาศความดีของ บุคคลนั้น ๆ ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั้งหลาย พร้อมทั้งย้ำเตือนให้มหาชนต่างระลึกถึงคุณความดีของท่าน เพื่อจะยึดถือเป็นแบบอย่าง ดังนั้น การพร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนีนี้ ยิ่งน่าจะสะท้อนให้ทุกคนตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่ พวกเราทั้งหลายจะยกย่องคนดี เพราะการยกย่องคนดีและการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ย่อมเป็นความประเสริฐ และเป็นการยังความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ ผู้กระทำการบูชานั้น ดังเช่น พระคาถาตอนหนึ่ง ที่ได้ยินเสมอ ๆ เวลาพระสวดให้พรว่า

          อภิวาทนสีลิสฺส นิจจํ วุฑฺฒาปจายิโน

          จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ

          ซึ่งอธิบายความหมายได้ว่า ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้กราบไหว้เป็นปกติ และย่อมเจริญแก่ผู้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญด้วยคุณอยู่เป็นนิจ นั่นเอง

 

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี


ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

          การเดินธุดงค์ธรรมชัยเพื่ออัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ไปประดิษฐาน ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ถือเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมหนึ่ง ที่เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับสังคม เป็นการยกย่องบุคคล ผู้ควรแก่การยกย่อง และบูชาบุคคลผู้ควรแก่การบูชา เพราะถือเป็นมงคลอันสูงสุด และยังเป็นพุทธวิธี ที่จะช่วยฟื้นฟูจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจ ไม่เพียงเฉพาะ เหล่าศิษยานุศิษย์ของพระมงคลเทพมุนีเท่านั้น แต่ยังทำให้ชาวไทยที่เพิ่งผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งอุทกภัย ตลอดจนวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็ง อดทน ด้วยจิตใจที่สดชื่นผ่องใส มีความสงบร่มเย็น และประสบแต่สิ่งที่ดีงาม

 

ธุดงค์จากวัดพระธรรมกายมุ่งสู่สนามกีฬาธูปะเตมีย์
รวมระยะทาง ๑๗.๓ กิโลเมตร

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

          อีกทั้งยังเป็น การฟื้นฟูบรรยากาศบ้านเมืองให้ผู้คนทั้งหลาย มีความหวังที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญควบคู่กันไปทั้งทางด้านวัตถุและทาง ด้านจิตใจ กล่าวคือ ทางด้านวัตถุ ก็คือมีความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ วิทยาการ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ส่วนทางด้านจิตใจนั้น ก็คือความเจริญทาง ด้านศีลธรรม ที่จะอยู่ประจำในใจของชาวไทยทุกคน

 

วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

ธุดงค์จากสนามกีฬาธูปะเตมีย์มุ่งสู่โรงเรียนสาร์วิทยา รวมระยะทาง ๑๓.๒ กิโลเมตร

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี


         ตลอดระยะเวลา ๕ วัน บนระยะทาง ๕๙ กม. ที่พุทธบุตร ๑,๕๐๐ รูป เดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จาก วัดพระธรรมกาย สู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แน่นขนัด ไปด้วยสาธุชนผู้มีบุญที่ออกมาโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับ พร้อมเปล่งเสียงสาธุการดังไม่ขาดสาย ภาพ ของพุทธบุตรที่สงบเสงี่ยมสง่างาม สะกดตาตรึงใจให้ ผู้พบเห็นบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย ศรัทธาในครั้งนี้ย่อมหนุนนำมหาชนไปสู่เส้นทางแห่ง คุณธรรมความดี และเป็นแรงบันดาลใจให้พุทธ-ศาสนิกชนหันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกัน ดังนั้น ระยะเวลา ๕ วันนี้ จึงนับเป็นช่วงชีวิตอันประเสริฐยิ่งที่ได้พบเจอสิ่งที่ดีงาม และเป็นมหากุศล ที่จะติดตรึงในความทรงจำไปอีกนานเท่านาน

 

วันพุธที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

ธุดงค์จากโรงเรียนสารวิทยามุ่งสู่สนามเทพหัสดิน รวมระยะทาง ๑๖.๔ กิโลเมตร

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล