วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กฐินสัมฤทธิ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมพลังเด็กดี V-Star ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

ภารกิจของดาวแห่งความดี
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

กฐินสัมฤทธิ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รวมพลังเด็กดี V-Star
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

          ในอดีต บ้าน วัด โรงเรียน สถาบันหลักของสังคมไทย ทำหน้าที่อบรมคุณธรรมควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เป็นเสาหลักสำคัญอันแข็งแกร่งที่ช่วยกันหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจลูกหลานไทยให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเรื่อยมา จึงทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ งดงามด้วยอัธยาศัยไมตรีซึ่งกันและกัน

         แต่ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แห่งการสื่อสารไร้พรมแดน บ้าน วัด และโรงเรียน ไม่เกื้อกูลกันดังเดิม ทำให้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนได้ไม่เต็มที่ ด้วย รูปแบบการหล่อหลอมคุณธรรมนั้นมีหลายมิติ ยิ่งความเจริญทางด้านวัตถุรุดหน้าไปมากเท่าใด ความเจริญทางด้านจิตใจดูจะลดความสำคัญลงไปมากเท่านั้น ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชน ตามมามากมาย และนับวันปัญหาจะโยงใยสลับซับซ้อนจนยากจะเยียวยาแก้ไข

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี    ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี    ภารกิจของดาวแห่งความดี

    

        จากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดคำถามหลากหลายตามมาว่า “ทำอย่างไรเด็กไทยจึงจะใกล้ชิดศาสนามากขึ้น” “ทำอย่างไรเด็กไทยจะไม่เห็นธรรมะเหมือนยาขม” และ “ทำอย่างไรเด็กไทย จึงจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสค่านิยมในปัจจุบัน”

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

          ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและด้วยความเมตตาอย่างยิ่งของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านจึงมีดำริที่จะสร้างกระแสค่านิยมที่ถูกต้องดีงามให้ เกิดขึ้นในหมู่ของเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการปลูกฝังให้เด็กเหล่านี้เป็นผู้นำในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย ผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งโครงการ “กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star” ด้วย

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

       โครงการ “กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star” เริ่มสถาปนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ความหมายของ “กฐินสัมฤทธิ์” คือ กฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ (เดิมเรียกกันว่ากฐินตกค้าง) เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหากฐินตกค้างให้กลายมาเป็นกฐินที่มีผู้จองเป็นเจ้าภาพประจำปี โดยมี ทีมเด็กดี V-Star ในแต่ละท้องถิ่นรับอาสาเป็นเจ้าภาพ

     โครงการนี้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทย ปลุกกระแสตื่นตัวในการเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เกิดขึ้นในดวงใจของเด็กตัวน้อย ๆ เหล่านี้อย่างน่าอัศจรรย์ แม้แต่บรรดาผู้ใหญ่ในชุมชน เมื่อเห็นความสามารถและความตั้งใจของเด็กไทยที่สวมหัวใจเกินร้อยในการทำความดีอย่างน่าชื่นชม ยังถึงกับต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อเด็กเหล่านี้ใหม่

       สำหรับปัญหาเรื่องกฐินตกค้างนั้น ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรมีความลำบากในการบำเพ็ญสมณกิจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยในปัจจุบันคนเข้าวัดทำบุญน้อยลง กฐินตกค้างจึงเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศ เหล่าเด็กดี V-Star จากโรงเรียนต่าง ๆ จึงรับมอบหมายภารกิจสำคัญในการปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้แก่ชาวโลก ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนไปทอดกฐินสัมฤทธิ์ที่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีกฐินตกค้างอีกต่อไป ซึ่งโครงการกฐินสัมฤทธิ์นี้ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากสถิติตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

    ภาพหรือตัวอักษรนับล้านคงไม่อาจบรรยายความปลื้มปีติของผู้ที่ได้พบเห็น ซึ่งต่างก็ประจักษ์ถึงหัวใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์และความรักในพระพุทธศาสนาของเด็กและเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่ต่างน้อมนำผ้ากฐินไปทอดถวาย ณ วัดในถิ่นทุรกันดารอย่างไม่ย่อท้อ เด็กเหล่านี้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ แรงความคิดและสติปัญญาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งสิ่งดีงามที่ทุ่มเททำลงไปนั้น มิได้สูญสลายหายไปไหน หากแต่จะงอกงามในจิตใจของพวกเขาตลอดจนชาวพุทธทั้งหลายตลอดไป

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

ภารกิจของดาวแห่งความดี

 

         ทว่าบนเส้นทางสายผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสายนี้ ใช่จะสะดวกราบรื่นไปตลอดเส้นทาง บ่อยครั้งที่เด็ก ๆ ต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรค ที่เป็นดังบททดสอบกำลังใจ ตลอดเส้นทางมีทั้งรอยยิ้มและหยดน้ำตา มีทั้งความสำเร็จและความผิดหวัง แต่เมื่อถามใจตัวเองครั้งใด ก็ได้คำตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่า เด็กดี V-Star ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปจนสุดกำลัง เพราะรู้ดีว่า นี่คือ “หน้าที่อันยิ่งใหญ่” และในที่สุดของปลายทางนั้นมีแสงสว่าง ระหว่างทางนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นพลัง สักวันเราต้องไปถึงฝั่งแห่งสันติสุขอันแท้จริงดังตั้งใจ จึงขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ เด็กดี V-Star ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการสร้างความดีอย่างไม่ท้อถอยตลอดไป..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล