วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ International Forum on Tri-tradition Buddhism

เรื่องน่าอ่าน
เรื่อง : พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร.

 

   STORY จาก TAIWAN, ROC   
International Forum on Tri-tradition Buddhism

     เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้เกิดนิมิตหมายอันดีในการประสานความร่วมมือ โดยนำองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาของทั้ง ๓ นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านงานสัมมนาเชิงวิชาการ ณ กรุงไทเป เกาะไต้หวัน


           การประสานความร่วมมือดังกล่าว ได้เริ่มต้นจากดำริของ ๓ สมาคมพระพุทธศาสนาในไต้หวัน ได้แก่ ๑. สมาคมพระพุทธศาสนาเขตซินเป่ย (The Buddhist Association of New Taipei City) โดยท่านต้าฮุ่ย ๒. สถาบันวิจัยพระพุทธศาสนาทิเบตนานาชาติ (International Tibetan Buddhism Study Institute) โดยท่าน Khenchen Tsewang Gyatso ๓. วัดพระธรรมกายไทเป โดยพระมหาธณัช เชฏฺฐธมฺโม โดยจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้ชื่อ International Forum on Tri-tradition Buddhism ในการนี้ได้มีพระธรรมาจารย์จิ้งเหย้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณจางลี่เหม่ยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องประชุม The Grand Hotel กรุงไทเป โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า ๓๕๐ ท่าน


       ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ได้มีพระภิกษุเป็นตัวแทนจากคณะสงฆ์ทั้ง ๓ นิกาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา ศรีลังกา ทิเบต ไต้หวัน และไทย โดยแบ่งออกเป็นพระภิกษุจากฝ่ายมหายานจำนวน ๕ รูป วัชรยานจำนวน ๕ รูป และเถรวาทจำนวน ๕ รูป ซึ่งตัวแทนจากเถรวาทจำนวนนี้ เป็นพระภิกษุจากวัดพระธรรมกายจำนวน ๓ รูป ต่างได้นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ มาแสดงในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ “อริยสัจ ๔ กับพระพุทธศาสนา” “อริยสัจ ๔ กับวิวัฒนาการในศตวรรษที่ ๒๑” “อริยสัจ ๔ กับความรับผิดชอบต่อโลกในอนาคต” เป็นต้น ซึ่งต่างได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจ ทั้งยังเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย


              นับเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือของแต่ละนิกายในการแสวงจุดร่วมและสมานจุดต่างซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังร่วมคิดร่วมทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เกื้อกูลประโยชน์ไม่เพียงแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น อีกทั้งยังเกื้อกูลต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันใบนี้อีกด้วย และเมื่อเขียนถึงตรงนี้ ผู้เขียนได้ระลึกนึกถึงคำกล่าวหนึ่ง ที่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพยิ่งมักกล่าวถึงบ่อย ๆ ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วจริง ๆ กับคำกล่าวที่ว่า


พุทธบุตร...ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล