วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการผ้าเหลืองห่มดอย ความเรืองรองแห่งพุทธศาสนาบนยอดดอย

บทความพิเศษ
เรื่อง : หิน-เหล็ก-เพชร

 

โครงการผ้าเหลืองห่มดอย
ความเรืองรองแห่งพุทธศาสนาบนยอดดอย


       ในดินแดนขุนเขายอดดอยอันไกลโพ้น ยังคึกคักไปด้วยบรรยากาศแห่งการทุ่มเทชีวิตจิตใจทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันภายใต้นโยบาย “ผ้าเหลืองห่มดอย” ของตะวันธรรม คือการเผยแผ่ธรรมะควบคู่กับการสร้างศาสนทายาทของทีมงานพุทธบุตรวัดดงดินแดง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


ฝ่าทุกความยากเอาผ้าเหลืองไปห่มดอย
         เป็นที่รับรู้กันอย่างดีว่า พื้นที่บนดอยสูงยังห่างไกลความเจริญ การใช้ชีวิตและการเดินทางกลางป่าเขาเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ทุกความยากเหล่านั้นก็ไม่อาจขวางกั้นความตั้งใจในการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะของทีมงานพุทธบุตรวัดดงดินแดงได้เลย ท่านเดินทางไปในแต่ละหมู่บ้าน ขึ้นทุกบ้าน ชวนคนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วชวนคนให้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และชวนให้มาบวชในภาคฤดูร้อนและวาระสำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง


ฝึกฝนทั้งธรรมวินัยควบคู่กับการเผยแผ่
        ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการลงพื้นที่สร้างมวลชนชาวพุทธอย่างต่อเนื่องนี้เอง ทำให้ในแต่ละปีมีกุลบุตรเข้ามาบวชสร้างบารมีกับวัดดงดินแดงเป็นจำนวนมาก และเมื่อบวชแล้วพระภิกษุ-สามเณรทุกรูปจะได้รับการฝึกฝนทั้งพระธรรมวินัย สลับกับการหล่อหลอมจิตสำนึกรักในพระพุทธศาสนาด้วยการธุดงค์ไปดูวัดร้างต่าง ๆ ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ ฝึกวัตรปฏิบัติให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ควบคู่กับการเผยแผ่ คือ การลงพื้นที่ไปเทศน์สอนยังหมู่บ้านต่าง ๆ แล้วย้อนกลับไปเผยแผ่ธรรมะยังหมู่บ้านของตนเอง


ดึงศรัทธาดั้งเดิมให้หวนกลับคืนมาเป็นชาวพุทธ
         เมื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการขับเคลื่อนด้วยพระลูก-เณรหลานของชาวดอยเอง จึงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้การเชื่อมต่อความรู้ความเข้าใจดำเนินไปได้โดยง่าย ส่งผลให้มีผู้คนหวนคืนกลับมาสู่พระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว โดยผ่านพิธีกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะในแต่ละยอดดอย


ปลูกฝังความเป็นชาวพุทธอย่างแนบแน่นแก่วงศ์ตระกูล
        กิจกรรมหนึ่งที่สร้างความปลื้มใจและสร้างศรัทธาอันแนบแน่นแก่ชาวดอยต่อพระพุทธศาสนา คือ การมอบพระพุทธรูปประจำตระกูล เพราะชาวพุทธบนยอดดอยรักพระพุทธศาสนายิ่งชีวิต แต่ไม่มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชากันเลย บางหลังคาเรือนมีเพียงภาพพระพุทธรูปใบเก่า ๆ ติดไว้ที่ฝาเรือนเพื่อกราบไหว้เท่านั้น ดังนั้นทางวัดดงดินแดงจึงมีโครงการมอบพระพุทธรูปแก่ตระกูลชาวพุทธ โดยมอบให้เป็นพระพุทธรูปประจำตระกูลแก่ครอบครัวที่ปฏิญาณตนว่าจะเป็นชาวพุทธตลอดชีวิต โดยจารึกนามแห่งตระกูลไว้ที่หน้าฐานขององค์พระทุกองค์ เพื่อเป็นพยานทางวัตถุแก่วงศ์ตระกูลไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งวันรับมอบองค์พระ ผู้เป็นใหญ่ในเรือนจะรวบรวมลูกหลานมาทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธตลอดชีวิต รับศีลและไตรสรณคมน์ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร นั่งสมาธิ แล้วอัญเชิญองค์พระขึ้นสู่หิ้งบูชา โดยพิธีกรรมนี้เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เพราะคณะพระภิกษุ-สามเณรขึ้นไปมอบและเจริญพระพุทธมนต์ให้ด้วยตนเองทุกหลังคาเรือน


 • พระอาจารย์สมบัติ รกฺขิตจิตฺโต ที่ปรึกษาวัดดงดินแดง
เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่า

สร้างอัตลักษณ์ทางประเพณีวิถีพุทธ
      นอกเหนือจากการเผยแผ่ธรรมะอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีการผลักดันกิจกรรมให้เกิดภาพลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์อันงดงามในทางพระพุทธศาสนาให้บังเกิดแก่สายตาของผู้คนในวงกว้าง นั่นคือ กิจกรรมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาในลำน้ำแม่ตื่นเพื่อส่งเสริมให้ประเพณีวิถีพุทธเป็นเครื่องเชื่อมโยงความสามัคคีของพุทธบริษัททั้งหลายไปพร้อม ๆ กับการสั่งสมบุญบารมีให้แก่ตนเอง และน้อมอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว


บวชประพฤติธรรมตอกย้ำประเพณี
       เนื่องจากพื้นที่บนดอยหลายแห่งไม่มีวัดประจำหมู่บ้านและไมมี่พระภิกษุเป็นเนื้อนาบุญทำให้ชาวบ้านขาดโอกาสในการทำบุญ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซึ่งเป็นประเพณีบุญที่สำคัญของชาวพุทธ ดังนั้นวัดดงดินแดงจึงทำกิจกรรมนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอบรม โดยจัดพิธีทอดผ้าป่า ผ้าเหลืองห่มดอยขึ้น เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมบุญนี้นอกจากจะทำให้ชาวดอยที่เข้ามาบวชได้เรียนรู้เรื่องการทอดผ้าป่าและได้บุญจากการทอดผ้าป่าแล้ว ยังเป็นโอกาสดีของผู้ใจบุญทั้งหลายในการขึ้นไปสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะเจ้าภาพผู้มีบุญผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา นำโดยกัลยาณมิตรพรสรร กำลังเอก เดินทางไปเป็นประธานทอดผ้าป่า เพื่อส่งเสริมงานบุญโครงการผ้าเหลืองห่มดอยให้สำเร็จอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


พระพุทธศาสนาเฟื่องฟูสว่างไสว
       ปัจจุบันโครงการผ้าเหลืองห่มดอยนับเป็นโครงการสำคัญที่ก่อให้เกิดพุทธบุตรและนักสร้างบารมีต้นบุญต้นแบบ ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ช่วยผลักดันงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสว่างไสวไปอย่างกว้างขวางทุกยอดดอย และไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างศาสนทายาท ฝึกฝน ปลูกฝัง และออกเดินทางทำหน้าที่ในสนามจริงอย่างต่อเนื่อง ดังบทประพันธ์ของตะวันธรรมที่เคยมอบให้เป็นขวัญกำลังใจและเป็นดุจนโยบายแก่การทำหน้าที่พุทธบุตรนักรบแห่งกองทัพธรรม ดังต่อไปนี้..


          วัดดงดินแดง แหล่งผลิตนักรบอัศจรรย์

ทุ่มทั้งชีวันสร้างกองพัน บีการ์ด ฮาร์ดคอร์

ปกป้องพระศาสน์ ให้ชาวพุทธทุกเผ่าเหล่ากอ

สืบปณิธานสานต่อ บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย

ทุกเผ่าพันธุ์ในป่าเขา ต่างเฝ้ารอคอย

พุทธบุตรเณรน้อย ไปสั่งสอนด้วยความกระหาย

อยากศึกษาความรู้ขององค์พระจอมไตร

เพื่อปิดประตูอบาย เปิดประตูไปสู่สวรรค์

วัดดงดินแดง เฝ้าเพียรสอนสั่งทุกชุมชน

ให้ทุกๆ คน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

ว่าขอยืนยัน จะไม่มีวันเปลี่ยนแปรผัน

จะยึดมั่นเป็นชาวพุทธ เป็นชาวพุทธตลอดกาล

ไม่ว่าใครจะเอาภูเขาทองหรือสิ่งของใด

มายกให้ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปรผัน

จะขอยืนยันคำเดิมๆ ด้วยปณิธาน

ขอเป็นชาวพุทธตลอดกาล เหมือนดั่งปู่ ย่า ตา ยาย


 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร