วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บุญใหญ่ครบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙

 

บุญใหญ่ครบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย


        ดวงอาทิตย์อุทัยทอแสงในยามเช้า เป็นนิมิตหมายในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ แสงเงินแสงทองที่สาดส่องลงมาช่วยปัดเป่าม่านหมอกมืดแห่งราตรีกาลนำความรู้สึกอบอุ่นชื่นบานมาให้แก่มนุษย์ทุกคน นับแต่อดีตกาลนานมา ดวงตะวันมักเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์สว่างไสวส่องทางชีวิตของมนุษย์ และใช่หรือไม่ว่า ความมืดมิดไม่ได้มีเพียงยามดวงตะวันลับขอบฟ้าเท่านั้น แต่ภายในโลกใบเล็กที่เรียกว่า “ใจ” ของสรรพสัตว์ที่ยังข้องเกี่ยวอยู่ในสังสารวัฏล้วนมีความมืดมิดชนิดหนึ่งที่ยังฉาบทาและซึมซาบอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งก็คือ “กิเลส” นั่นเองแต่เมื่อราว ๒๖ ศตวรรษที่ผ่านมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอกบุรุษของโลกและจักรวาล ได้บังเกิดขึ้นและทรงค้นพบวิธีบรรเทากิเลสให้เบาบางจนกระทั่งสามารถขจัดกิเลสเหล่านั้นให้หมดไปจากใจได้แล้วทรงนำสิ่งที่ค้นพบมาสั่งสอนมหาชนจนกระทั่งมีผู้บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นจำนวนมาก


       จุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระธรรมคำสอน ที่ผ่านการถ่ายทอด สืบทอด และตกทอดจนมาถึงพวกเราให้ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามนั้น เกิดขึ้นในวันประชุมรวมกันของพระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกผู้ทรงอภิญญา ๖ ซึ่งได้รับการอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ ที่มาประชุมรวมกันโดยมิได้นัดหมายทางวาจา โดยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ เกิดขึ้นเมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมได้ราว ๙ เดือน ณ วัดเวฬุวัน แคว้นมคธ ซึ่งเรียกว่า “วันมาฆบูชา หรือวันจาตุรงคสันนิบาต (วันแห่งการประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔)” นั่นเอง


         ด้วยปรารภถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้ อีกทั้งยังเป็นวันครบ ๕๐ ปี ที่วัดพระธรรมกายถือกำเนิดมา และเป็นปีที่หลวงพ่อทัตตชีโวจะมีอายุครบ ๘๐ ปี ดังนั้นวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงได้จัดกิจกรรมงานบุญขึ้นอย่างมากมาย อาทิ พิธีตักบาตร, พิธีปฏิบัติธรรม สาย-บ่าย, พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๘, พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ ๑๔ และพิธีรับถวายรางวัล Golden Peace Award ในโอกาสครบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย และรางวัล Symbol of Peace Award ในโอกาสครบ ๘๐ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว (เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓) จากองค์กรพุทธ ๑๒ องค์กร จาก ๗ ประเทศ เป็นต้น


        นอกจากนี้ ภาคค่ำยังมีพิธีเวียนประทักษิณและจุดโคมมาฆประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และท้ายที่สุดนั้น ผู้มีบุญทั้งหลายได้ร่วมกันประสานเสียงประสานใจฉลองชัยชิตัง เม ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ตลอดทั้งวันนี้ พวกเราใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ากับการมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมี


       การหมั่นประกอบบุญกุศลอยู่เนือง ๆ ของหมู่คณะเรานั้น ย่อมช่วยให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วยความชื่นใจอิ่มใจจากกรรมดีที่ได้สั่งสมไว้อย่างดีแล้ว สมดังพระพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในพาลวรรคที่ ๕ แห่งขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า

บุคคลทำกรรมใดแล้ว ย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง
อิ่มเอิบ ดีใจ เสวยผลกรรมอยู่ กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมดี
(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๖๘/๔๘)

 

       ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนพร้อมทั้งทีมงานขอตั้งจิตอนุโมทนากับนักสร้างบารมีทวนกระแสกิเลสทุกท่าน ที่มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลในวันมาฆบูชาปีนี้ ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีว่า ความสว่างแห่งพระสัทธรรมจะยังคงถูกจุดต่อ ๆ กันไปจากรุ่นสู่รุ่น และขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยอันจะนับจะประมาณมิได้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร