ฟังมากแต่รู้น้อย

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2559

ฟังมากแต่รู้น้อย

อุปารมฺภจิตฺโต  ทุมฺเมโธ    สุณาติ  ชินสาสนํ
อารกา  โหติ  สทฺธมฺมา    นภโส  ปฐวี  ยถา

ผู้มีปัญญาทรามมีจิตใจกระด้าง
ถึงฟังคำสอนของพระชินเจ้าก็ยังห่างไกล
จากพระสัทธรรม เหมือนดินกับฟ้า
(ขุ.เถร. ๒๖/ ๓๔๔/ ๓๒๓)

                เคยสงสัยไหม ทำไมบางคน ถูกอบรมก็มาก ผ่านครูอาจารย์ดีๆ ก็ไม่น้อยแต่ก็ยังยากจะได้ดี...ด้วยความดื้อดึง มีทิฏฐิ จิตใจหยาบจึงไม่สามารถรองรับสิ่งดีๆ ได้เท่าที่ควรปัญญาจึงถดถอย ตรองไม่เป็น คิดไม่เป็นทำให้ฟังแม้มากแต่รู้น้อย ฟังแม้บ่อยแต่ไม่รู้เรื่องจึงห่างไกลจากคุณธรรมความดีมากขึ้นทุกทีเหมือนผืนแผ่นดินที่แสนห่างไกลจากท้องฟ้าหยุดเถิด หยุดเพื่อคิด หยุดใจฟังทำจิตให้สงบ เป็นสมาธิจิตใจจะอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้างเมื่อได้ฟังคำสอนดีๆ ธรรมะดีๆ ก็จะดูดซับได้มากจนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะดวงปัญญาก็จะสว่างไสวดวงใจก็สดชื่น เริงรื่น อิ่มสุข

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010312517484029 Mins